Функціональні особливості людини як складник оперативно-розшукової характеристики кримінальних правопорушень

  • І. В. Берднік
  • М. Б. Головко
Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукові заходи, функціональні особливості, навички, слідчі дії, кримінальні правопорушення

Анотація

Стаття присвячена аналізу функціональних особливостей людини як складника оперативно-роз-шукової характеристики кримінальних правопорушень. Актуалізація дослідження зумовлена тим, що сполучною ланкою комплексу ознак оперативно-розшукової характеристики певного виду кримі-нальних правопорушень виступає агентурно-оперативний складник. При цьому науковці-дослідники у галузі кримінального права, кримінології, криміналістики залишають поза увагою факт застосу-вання негласних форм і методів, які здебільшого використовуються у процесі оперативно-розшукової діяльності, а тому окремі елементи кримінального правопорушення саме з позиції застосування вказаних форм і методів вони не розглядають. Усунути цю прогалину покликана оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень, складовим елементом якої повинна бути інформація оперативно-розшукового характеру.

Під час дослідження функціональних особливостей людини як складника оперативно-розшуко-вої характеристики кримінальних правопорушень зроблені такі висновки: 1) дослідження й вивчення навичок і функціональних особливостей людини служить основою для висунення версій про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином причетна до його вчинення, що дозво-лить істотно звузити коло розшуку осіб або об’єднати в одне провадження кримінальні провадження про злочини, що мають ознаки серійності; 2) під час формування висновку щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення на підставі дослідження її навичок та функціональних особливостей має враховуватися сукупність інформації, отриманої під час комплексного проведення оперативно-розшукових заходів, складання психологічного портрета, перевірки за базами оператив-них та криміналістичних обліків, провадження експертних досліджень.

Посилання

1. Свистильников А.Б. Оперативно-розыскная характеристика террористического акта: проблемы понятия и сущности. Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. No 3. С. 64–71.
2. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: к описанию понятия. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-ние. Вопросы теории и практики. 2012. No 5–1. С. 88–90. URL: http://elibrary.ru/download/59949014.pdf (дата обращения: 10.11.2020).
3. Насыров Р.Р. Оперативно-розыскная характеристика преступления: проблема содержания. Вестник Владимирского юридического института. 2012. No 3. С. 108–110.
4. Овчинников Г.А. Оперативно-розыскное противодействие преступлениям, совершаемым в сфе-ре потребительского рынка : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. 197 с.
5. Фойгель Е.И. Современный структурно-методический подход к криминалистическому учению о человеке. Российский журнал правовых исследований. 2016. No 3(8). С. 212–218.
6. Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках. Москва, 1968. 119 с.
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. No 2135-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 10.11.2020).
8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. No 4651-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82#w1_21 (дата звернення: 30.10.2020).
9. Український юридичний термінологічний словник. URL: https://www. org.ua/document/termin/index.php (дата звернення: 10.11.2020).
10. Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. Москва, 2007. 285 с.
11. Барко В.І., Ірхін Ю.Б. та ін. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ: навчальний посібник. Київ : КНТ, 2007. 96 с.
Опубліковано
2021-01-14