Технічне забезпечення техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів

  • В. В. Арешонков
Ключові слова: криміналістична техніка, техніко-криміналістичні дослідження, криміналістичні експертизи, технічні засоби, технічне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблематики, пов’язаної з технічними засобами, які використо-вуються при проведенні техніко-криміналістичних досліджень. У ній наголошується на тому, що наукові дискусії щодо застосування різної термінології на позначення технічних засобів, що вико-ристовуються під час розслідування злочинів (спеціальні технічні засоби криміналістики; криміна-лістичні засоби, науково-технічні засоби тощо), не мають підґрунтя, адже є цілком зрозуміле поняття «технічні засоби», що не потребує тлумачення. На основі аналізу думок науковців надано власне визначення технічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень, під яким розуміється діяльність з постачання суб’єктам проведення техніко-криміналістичних досліджень технічних засо-бів збирання та дослідження об’єктів, що містять або можуть містити інформацію, яка має значення для розслідування злочинів, та, відповідно, наявність у зазначених суб’єктів таких засобів у певній кількості та певної якості. У статті наголошується, що найбільше значення для техніко-криміналіс-тичних досліджень як практичної діяльності має класифікація технічних засобів за призначенням. З огляду на різновиди техніко-криміналістичних досліджень та етапи їх проведення, запропоновано за цим критерієм класифікувати технічні засоби на три групи: 1) пошуку, огляду та попереднього дослідження об’єктів, що містять інформацію за кримінальним провадженням та можуть стати речовими доказами. 2) перевірки об’єктів за криміналістичними обліками. 3) експертних досліджень. Роз-глянуто сучасний стан та перспективні напрями технічного забезпечення техніко-криміналістичних досліджень за запропонованою класифікацією. На основі цього визначено основну проблематику тех-нічного забезпечення техніко криміналістичних досліджень, а саме: недостатність технічного забез-печення техніко-криміналістичних досліджень, особливо доекспертних; низький рівень технічного забезпечення окремих підрозділів з техніко-криміналістичного забезпечення органів досудового роз-слідування Національної поліції порівняно з експертними підрозділами, наслідком чого є недоотри-мання початкового матеріалу для проведення послідуючих лабораторних досліджень та інші. Запропоновані окремі шляхи вирішення зазначеної проблематики.

Посилання

1. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Київ : Вища школа, 1984. 149 с.
2. Грамович Г.И. Проблема теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Киев, 1989. 39 с.
3. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-ступлений. Пособие. Москва : Изд-во ВНИИ МВД РФ, 1994. 80 c.
4. Ищенко Е.П. Классификация научно-технических средств, используемых на предварительном следствии. Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии : сб. науч. тр. Киев : НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф.З. Дзержинско-го, 1980. С. 30–36.
5. Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. Криміналістика: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2001. 684 с.
6. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєєв О.О. та інші. Криміналістика : під-ручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.
7. Кожевніков В.В. Використання магнітного порошку «Трифолін» для виявлення слідів рук. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг.ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. Київ : КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 271–275.
8. Рувін О.Г. Актуальні питання розвитку судової експертизи на прикладі Київського науково-до-слідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг.ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, А.О. Полтавський, О.В. Юді-на. Київ : КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 482–486.
Опубліковано
2021-01-14