ПРАВОВІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

  • М. І. Яцинин
Ключові слова: прокуратура, міжнародне співробітництво, правові основи, міжнародні договори, класифікація

Анотація

Стаття присвячена розгляду правових основ міжнародного співробітництва органів прокуратури України та їх науковій класифікації.

Посилання

1. Council of Europe: Committee of Ministers, Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to Member States on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System, 6 October 2000, Rec(2000)19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.refworld.org/docid/43f5c8694.html.
2. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12.
3. Основи прокурорської діяльності : [навч. посіб.] / [за заг. ред. О.М. Литвака]. – Київ – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 176 с.
4. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України : [підруч.] / [Є.М. Блажівський, М.К. Якимчук, І.М. Козьяков, І.В. Європіна та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака. – К. : Алерта, 2013. – 486 с.
5. Лапкін А.В. Правові основи прокурорської діяльності : [наук.-практ. посіб.] / А.В. Лапкін ; за ред. проф. П.М. Каркача. – 2-ге вид., змінене і допов. – Х. : Право, 2013. – 319 с.
6. Прокурорський нагляд в Україні : [підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] / [І.Є. Ма-рочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевий та ін.] ; за ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. – Х. : Одсей, 2005. – 240 с.
7. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью / В.С. Зеленецкий. – Т. 1. Концептуальные основы. – Х. : Основа, 1994. – 256 с.
8. Козьяков І.М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / І.М. Козьяков ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 268 с.
9. Толочко Я.М. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час розслідування злочинів проти довкілля : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Я.М. Толочко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.
10. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва : Наказ Генеральної прокуратури України від 18.09.2015 № 223 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=
Опубліковано
2020-05-09