ВІДСУТНІСТЬ ОФІЦІЙНО ВИЗНАНОЇ ДОКТРИНИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  • В. М. Зеленський
Ключові слова: доктрина, трудове право, припинення трудових правовідносин, проблеми, правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено черговому наголошенню на тому, що науці трудового права потрібна узгодже-
на офіційно визнана наукова доктрина. Розкривається ця проблема в контексті проблем правового ре-
гулювання припинення трудових правовідносин в Україні.

Посилання

1. Андронова В.А. Юридичні факти у трудовому праві України : автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.05 /
Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2014. 22 с.
2. Вакарюк Л.В. Чинники, що забезпечують правовий режим у трудовому праві України.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». Том 29 (68) № 2 2018. С. 48–52.
3. Білоус О.Ю. Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудового права
України : автореф. дис.к.ю.н.: 12.00.05 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса,
2017. 20 с.
4. Вакарюк Л.В.Державні чинники, що забезпечують правовий режим в трудовому праві
України. Підприємництво, господарство і право. 2018, № 4. С. 103–107.70
Актуальні проблеми держави і права
5. Вишневецька С.В. Теоретико-методологічний аспект науки трудового права. Актуальні пробле-
ми держави і права. 2009. № 46. С. 61–67.
6. Жернаков В.В. Кодифікація законодавства про працю : теоретичні засади і практика їх реаліза-
ції. Право та інновації. 2016. № 1(13). С. 11–16.
Опубліковано
2019-12-19