ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Ю. В. Румянцев
Ключові слова: інтелектуальна власність, майнові права, немайнові права, промисловий зразок

Анотація

Статтю присвячено аналізу нормативно-правових актів щодо визначення юридичного змісту та захисту права інтелектуальної власності. Також розглянуто правові аспекти регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Посилання

1. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності : [навч. посібник] / В.О. Жаров. – К. : ЗАТ «Інститут інтелекту-альної власності», 2003. – 64 с.
2. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : [навч. посібник] / [Д. Лонг, П. Рей, В.О. Жаров, Т.М. Шевелева, І.Е. Василенко, В.С. Дроб’язко]. – К. : К.І.С., 2007. – 448 с.
3. Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні / О.М. Мельник. – Харків : НУВС, 2002. – 362 с.
4. Підопригора О.О. Інтелектуальна власність / О.О. Підопригора. – Харків, 1997. – 192 с.
5. Право інтелектуальної власності / [за ред. О.А. Підопригори і О.Д. Святоцького]. – Вид. 2-ге. – К., 2004. – 672 с.
6. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю.Н. Тодыка. – Харьков, 2000. – С. 108.
7. Цивільне право України. Книга перша. – 2-е видання, доповнене і перероблене. – К., 2004. – 324 с.
8. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. – Видання 3-тє, перероблене та доповнене. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2006. – 1200 с.
Опубліковано
2020-05-09