МИТРОПОЛИТ А. ШЕПТИЦЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 20–30-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

  • Н. М. Прокоп
Ключові слова: діяльність митрополита А. Шептицького, греко-католицька церква, громад- сько-державницька діяльність, національно-державницька суб’єктність

Анотація

У статті досліджуються актуальні особливості громадсько-державницької діяльності митрополита А. Шептицького, який розпочав свою діяльність у період, що характеризувався швидким зростанням українських національно-визвольних сил у межах Австро-Угорщини та проведенням державноправових реформ, які юридично закріпили право українського народу на освіту, публічне вживання української мови, організації місцевого самоврядування.

Посилання

1. Білик І. Митрополит Андрей Шептицький – видатний церковний діяч України / І. Білик // Спадщина митрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – С. 10–20.
2. Himka J. Metropolita Szeptycki wobec zagadnien reform wyborczej 1905–1914 / J. Himka // Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia I materialy / pod red. A. Zieby. – Krakow : Nakladem Polskiej Akademii Umiejetnosci, 1994. – S. 143–153.
3. Митрополит Андрей Шептицький. Як будувати рідну хату? Пастирське послання Митрополита Андрея Шептицького до духовенства (З декретів АЕП Собору 1942) // Львівські Архієпальні Відомо-сті. – 1942. – С. 1–19.
4. Шептицький А. О виборах до парляменту // А. Шептицький. Документи і матеріали. Церква і суспільне питання. – Львів : Місіонер, 1998. – Т. ІІ, кн. 1. – 363 с.
5. Гайковський М. Нація і держава в богословській спадщині Митрополита Андрея Шептицького / М. Гайковський // Науковий збірник Українського Вільного Університету : мат. конференції «Народ, нація, держава: українське питання у європейському вимірі» (Львів, травень 1993 року) / Український Вільний університет в Мюнхені ; гол. ред. та упоряд. А. Карась ; ред. кол.: Г. Васянович, Р. Дражньовський, В. Єлейко та ін. – Мюнхен ; Львів, 1995. – 368 с.
6. Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Документи і матеріали 1899–1944. – Том. ІІ: Церква і суспільне питання. – Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність. – Львів : Місіонер, 1998. – 572 с.
7. Цвенгром Г. Митрополит на сторожі держави / Г. Цвенгром // Літопис «Червона калина». – 1994. – № 1–3. – С. 2.
Опубліковано
2020-05-09