БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯКЕ ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • О. І. Кадикало
Ключові слова: бюджетування, бюджетування, яке орієнтоване на результат, бюджетні видатки, бюджетні кошти, бюджетний процес

Анотація

Визначені змістовні особливості бюджетування, яке орієнтоване на результат, як засобу підви-
щення ефективності державних видатків та його етапів. Здійснено деталізацію етапів бюджетуван-
ня та проведено відмежування підетапів, які необхідно пройти під час переходу до зазначеної моделі
організації бюджетного процесу. Окреслені фактори, які гальмують ефективність бюджетування та
запропоновані заходи їх нівелювання.

Посилання

1. Рогова Н.В., Боженко А.С. Програмно-цільовий метод як фактор забезпечення ефективно-
го розподілу бюджетних ресурсів. Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 червня 2012 р.). Суми. 2012. С. 122–123.
2. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными фінансами в зарубежных
странах. Москва : ЦППИ. 2009. 182 с.
3. Федосов В.М., Бабич Т.С. Сутність і проблематика бюджетування : українські реалії.
Фінанси України. № 1. 2008. С. 3–23.
4. Підчоса Л.В. Бюджетування, орієнтоване на результат, як інструмент реформування бюджет-
них відносин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».
2016. Випуск 19. Ч. 2. С. 134–139.
5. Слатвінська М.О., Васютинська Л.А. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних
фінансів. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 4. С. 21–24.
6. Лисенко Ж.П. Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту.
Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3881
7. Improving public financial management. Supporting sustainable development.
URL: www.pefa. org.
8. Підчоса Л.В. Управління державними видатками в Україні : проблеми та напрями підвищен-
ня ефективності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 25 (2).
С. 109–115.
9. Лавров А.М. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результаты : международ-
ный опыт и российские перспективы. Финансы. 2004. № 3. С. 3–11.
Опубліковано
2019-12-19