СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

  • В. О. Юрескул
Ключові слова: соціально-правові аспекти

Анотація

Стан взаємодії суспільства з природою значно погіршує проблема відходів.
На відміну від суспільного виробництва і побуту людини, жива природа в цілому безвідходна. Вона наділена властивістю замкнутого циклу обміну речовин,споживання природних ресурсів, а в результаті ж господарської діяльності у природне середовище повертається величезний обсяг відходів. їх маса зросла до такої кількості, що природне середовище не тільки не здатне розмістити їх,а й втратило можливість до саморегуляції та самовідтворення. За оцінками фахівців, якщо людство не подолає проблему переробки й утилізації господарських та інших видів відходів, не навчиться ефективному поводженню з відходами, то воно може загинути від їх негативного впливу

Посилання

1. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І. І. Каракаша. — К.: Істина, 2005.— 376 с.
2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. — О.: Юрид. л-ра,2003. — 896 с.
3. Державне управління: Навч. посіб. / За ред. А. Ф. Мельник. — К.: Знання-Прес, 2003. —343 с.
4. Административное право Украины: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. юрид. спец. / Под ред.Ю. П. Битяка. — 2-е изд. — X.: Право, 2003. — 576 с.
5. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. —К.: Либідь, 2004. — 432 с.
6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — 2-е изд.— М.: Юрист, 2000. — 776 с.
7. Оборотов Ю. М. Теорія держави та права (прагматичний курс). — О.: Юрид. л-ра, 2004. —184 с.
8. Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. И. И. Каракаша. — О.: Латстар, 2001.— 478 с.
9. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення: Постанова Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 р. / / Відомості Верховної Ради. — 2005. — № 49. — Ст. 525.
Опубліковано
2020-11-12