ПРО ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

  • Ю. О. Новосад
Ключові слова: принципи, організація, взаємодія, координація, діяльність, профілактика, прокуратура, злочин, правоохороні органи

Анотація

У статті з’ясовано зміст та визначені організаційні аспекти діяльності прокуратури України в системі суб’єктів запобігання злочинам. Встановлені проблеми організаційного характеру, а також взаємодії та координації дій правоохоронних органів у зазначеній сфері суспільних відносин, сформульовані науково обґрунтовані напрями щодо їх вирішення.

Посилання

1. Кулик О.Г. Сучасна кримінальна ситуація в Україні: тенденції і прогноз / О.Г. Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укл. О. Єрошенко] – Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2012. – 864 с.
3. Организация работы городской (районной) прокуратуры : [метод. пособие]. – М. : НИИ при Генпрокуратуре РФ, 2014. – 311 с.
4. Півненко В.П. Прокурорський нагляд в Україні : [курс лекцій] / В.П. Півненко. – Х. : «Харків юридичний», 2005. – 240 с.
5. Михайленко О.Р. Прокуратура України : [підручник] / О.Р. Михайленко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 296 с.
6. Бабенко В.І. Прокурор у галузі охорони довкілля: сутність, повноваження, організація : [навч. посіб.] / В.І. Бабенко, М.В. Руденко. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2005. – 408 с.
7. Субботин Е.А. Тактика общенадзорных действий прокурора : [учеб. пособие] / Е.А. Субботин. – Х. : ИПК Генеральной прокуратуры Украины, 1993. – 32 с.
8. Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : [моногр.] / В.М. Юрчишин. – Чернівці : Вид. дім «Родовід», 2013. – 307 с.
9. Давыденко Л.М. Организация работы районной (городской) прокуратуры / Л.М. Давыденко. – Х. : ИПК Генеральной прокуратуры Украины, 1994. – 88 с.
10. Якимчук М.К. До питання про місце і роль прокуратури в системі державних органів України / М.К. Якимчук // Правова держава. – 2000. – Вип. 11. – С. 232–237.
11. Митрофанов І.І. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам : [моногр.] / І.І. Митрофанов, С.В. Степаненко. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2011. – 256 с.
12. Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : [моногр.] / В.М. Юрчишин. – Чернівці : Вид. дім «Родовід», 2013. – 307 с.
13. Давиденко Л.М. Проблеми оцінки та виміряння ефективності діяльності прокуратури / Л.М. Давыденко // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. – Х., 1999. – С. 67–81.
14. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. – 2-е вид., доповн. і випр. / [В.Л. Ортинчький, О.Г. Колб, В.П. Захаров та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Ортинського та О.Г. Колба. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2010. – 244 с.
15. Юрчишин В.М. Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні / В.М. Юрчишин // Юридична Україна. – 2012. – № 8. – С. 96–102.
16. Голіна В.В. Сучасна нормативно-правова база та практика державного програмування протидії злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21. – С. 52–53.
17. Профілактика злочинів : [підруч.] / [О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін.] ; за заг. ред. проф. О.М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – 720 с.
18. Игошев К.Ю. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля) / К.Ю. Игошев, И.В. Шмаров. – М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с.
19. Литвак О.М. Загальнотеоретичні підвалини спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / О.М. Литвак // Право України. – 2001. – № 5. – С. 97–103.
20. Мичко М.І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України : автореф. дис. …д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / М.І. Мичко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 38 с.
21. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2–3. – Ст. 12. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.
22. Про ратифікацію факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання: Закон України від 20 липня 2006 р. // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової прак-
тики. – 2006. – № 33. – С. 20–25.
23. Сахаров А.Б. Роль криминологической науки в предупреждении преступности / А.Б. Сахаров // Соц. законность. – 1985. – № 12. – С. 27–29.
24. Корнякова Т.В. Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Т.В. Корнякова. – О. : Одеська нац. юрид. акад., 2004. – 216 с.
25. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия : опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.
26. Андрусяк В.Б. Кримінально-процесуальні функції слідчого : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.Б. Андрусяк ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 226 с.
27. Щербакова А.К. Механізм індивідуальної злочинної поведінки особи, яка вчиняє бандитизм: характеристика та протидія : [моногр.] / А.К. Щербакова, О.М. Литвинов ; за заг. ред. О.М. Литвинова. – Х. : Панов, 2015. – 236 с.
28. Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системы государственной власти / Н.И. Мычко. – Донецк: Дон. госуд. ун-т, 1999. – 255 с.
29. Раскина Т.В. О некоторых направлениях противодействия коррупции в органах внутренних дел Российской Федерации / Т.В. Раскина // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в области противодействия преступности и коррупции : материалы науч.-практ. конф. –
Минск : БГУ ФК, 2012. – С. 138–139
Опубліковано
2020-05-09