ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

  • С. Л. Гоштинар
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Колотинская Е. Н. Правовые вопросы теории государственного земельного кадастра в СССР. — М., 1982. — 280 с.
2. Про порядок ведення державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15.
3. Третяк А. М. Стан та проблеми управління земельними ресурсами в України / / Вісник аграрної науки. — 2001. — № 8. — С. 5-8 .
4. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посіб. / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. — Л.: Новий світ-2000, 2003. — 336 с.
5. Советское земельное право: Учебник / Под ред. В. П. Балезина, Н. И. Краснова. — М., 1986. — 504 с.
6. Карамышева О. В., Герасимова Е. Л. Некоторые правовые аспекты создания и ведения государственного земельного кадастра РФ в условиях рынка / /Государство и право. — 1998. — № 3. — С. 27-32.
7. Програма створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 р. № 1355 / / Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормат. док. / Держкомзем України. — К., 1998. — С. 339-347.
8. Земельный кадастр СССР / Под ред. С. Д. Черемушкина. — М.: Экономика, 1967. — 356 с.
9. Мороз Л. Н. Организационно-правовые аспекты формирования кадастров и регулирования кадастровых отношений / / Государство и право. — 1999. — №4 . — С. 76-82.
10. Добряк Д. С., Вагін Ю. М., Єршов В. Г. Методологічні основи автоматизації процесу реєстрації прав на земельні ділянки / / Землевпорядний вісник. — 1998. — № 1. — С. 10-15.
11. Рабинович Б. М. Экономическая оценка земельных ресурсов и эффективности инвестиций. — М., 1997. — 194 с.
12. Советское земельное право / Под ред. Н. И. Краснова, В. П. Балезина. — М., 1977. — 490 с.
13. Євсюков Т. О. Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Держ. п-во «Голов. наук.-дослід. та проект. ін-т землеустрою». — К., 2005. — 19 с.
14. Лихогруд М. Г. Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру: Автореф. дис... д-ра техн. наук / Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. — К., 2002. — 32 с.
15. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.
16 Копылов В. А. О модели гражданского оборота информации / / Журнал российского права. — 1999. — № 9. — С. 34-37.
17. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
18. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст. 93.
19. Лізунова А. П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.04 / Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 16 с.
20. Даниленко А. С., Лихогруд М. Г. Основні засади запровадження в Україні кадастрово-реєстраційної системи / / Землевпорядний вісник. — 2003. — № 1. — С. 22-27.
Опубліковано
2020-11-12