ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ

  • М. Т. Лоджук
Ключові слова: юридична клініка, юридична клінічна освіта, юридична клінічна практика, практична підготовка юристів, вища юридична освіта

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних проблем, які виникають під час планування, розроблення,впровадження та викладання навчальної дисципліни з основ юридичної клінічної практики в межах підготовки юристів у вищих навчальних закладах України.

Посилання

1. Завальна Ж.В. Професійні навички юриста : [навч. посіб.] / Ж.В. Завальна, М.В. Старянський. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 160 с.
2. «Юридичні клініки» в Україні : роль, завдання та організаційно-правові засади : [посібник] / за ред. М.В. Дулеби. – К. : МП Леся, 2003. – 120 с.
3. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 5–13.
4. Єлов В.А. Формування окремих професійних навичок роботи з клієнтом у студентів юридичних факультетів : [навч. посіб.] / В.А. Єлов. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2003. – 72 с.
5. Галай А.О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти : шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні : [навч. посіб.] / А.О. Галай. – К. : КНТ, 2009. – 96 c.
6. Введение в украинское право / [под общ. ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
7. Василенко М.Є. Підготовка майбутніх юристів до консультативної діяльності у системі вітчизняної клінічної освіти / М.Є. Василенко // Зб. наук. праць. – № 62. Серія: Педагогічні та психологічні науки ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького ; гол. ред. Є.М. Потапчук. – Хмельницький : Вид. НАДПСУ, 2012. – С. 30–34.
8. Овчиннікова А.П. Ораторське мистецтво : [навч.-метод. посіб.] / А.П. Овчиннікова. – О. : Фенікс, 2011. – 25 с.9. Ярошенко О.М. Щодо передумов виникнення і перспектив існування юридичних клінік в Україні. Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. / О.М. Ярошенко, Ф.А. Цесарський / відп. ред.
Я.Ц. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 94. – С. 239–244.10. Андрущенко В. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. Андрущенко, А. Олійник // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2008. – № 3. – С. 5–15.
11. Артикуца Н.В. Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні / Н.В. Артикуца // Вища освіта України. Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / АПН України, Ін-т вищої освіти ; відп. ред. вип. І.П. Маноха.– К. : Гнозис, 2008. – Дод. 3, т. 3 (10). – С. 17–23.
12. Панькевич О.О. Підготовка майбутніх правознавців в умовах сучасного освітнього простору вищого навчального закладу / О.О. Панькевич // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2009. – № 1. – С. 92–94.
13. Лоджук М. Імплементація спецкурсу «Основи юридичної клінічної практики» в навчальний процес вищого навчального закладу юридичного профілю / М. Лоджук // Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2009 р.) / за заг. ред. О.Л. Соколенко. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 24–26
14. Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України / А. Галай // Право України. – 2009. – № 1. – С. 16–21.15. Лоджук М.Т. Спецкурс «Основи юридичної клінічної практики» в програмі підготовки юристів / М.Т. Лоджук // Верховенство права очима правників-початківців : зб. матеріалів Міжнар. студент. наук. конф. (м. Одеса, 14–15 травня 2010 р.) / за заг. ред. д. ю. н., проф. Ю.М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2010. – С 67–69.
16. Оборотов Ю.М. Теоретичні підґрунтя професіоналізму в правовій сфері / Ю.М. Оборотов, А.Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 2. – C. 140–142.
17. Савелова Ю.М. Юридична клініка як засіб підвищення рівня практичної підготовки юристів у вищих навчальних закладах / Ю.М. Савелова // Право і суспільство. – 2014. – № 1–2. – С. 43–46.
18. Доброхотова Е.Н. Модернизация высшего юридического образования в направлении усиления связи с практикой / Е.Н. Доброхотова // Правоведение. – 2003. – № 4. – С. 243–249.
19. Христинченко Н.П. Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів / Н.П. Христинченко // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 445–451.
20. Анисимов А.П. Проблемы формирования современной модели выпускника на основе компетенций, определяемых социальными партнерами вуза / А.П. Анисимов, С.В. Нарушкевич // Право и образование. – № 2. – 2008. – С. 48–54.
21. Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – 2010. – № 4. – С. 5–16.
Опубліковано
2020-05-09