ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

  • Л. А. Бабій
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Иойрыш А. И. Научно-технический прогресс и новые проблемы права. — М.: Междунар. отношения, 1981. — 168 с.
2. Никаноров А. М., Хоружая Г. А. Глобальная экология: Учеб. пособие. — М., 2000. — 285 с.
3. Балюк Г. І. Правові аспекти понять ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки / / Право України. — 1999. — № 12. — С. 62-66.
4. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів: Повний акад. курс / За ред. В. І. Андрейцева. — К.: Істина, 2001. — 531 с.
5. Волошин С., Хлобистов Є. Соціально-економічне дослідження надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження / / Регіональна економіка. — 2003. — № 3. — С. 213-218.
6. Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. — М., 1990.
7. Коссіньяк Жерар. Ясне законодавство: Пер. з фр. / / Нариси з нормотворення. Міжнародний досвід. — К., 2000. — Кн. 1. — С. 53.
8. Новикова Е. В. Теоретические проблемы развития экологического законодательства в республике Казахстан. — М., 1999.
9. Игнатьева И. А. Законотворческие ошибки и иные недостатки действующего экологического законодательства, причины их появления / / Экологическое право. — 2002. — № 1. — С. 28-37.
10. Бринчук М. М. Экологическое право (Право окружающей среды): Учеб. для высш. юрид. учеб. завед. — М., 1998.
11. Ткаченко О. Принцип верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: поняття та значення / / Право України. — 2003. — № 4. — С. 63-67.
12. Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) / / Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1. — С. 63-67.
13. Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів у тлумаченні Конституції / / Українське право. — 1998. — № 2. — 1998. — С. 56-68.
14. Орлов М. Роль верховенства права в захисті прав людини у сфері екології / / Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 1. — С. 117-124.
15. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). — X., 1997.
16. Козюбра М. Принцип верховенства права у конституційному правосудді / / Закон і бізнес. — 2000. — № 17. — С. 10.
17. Шаповал В. Принцип верховенства закону / / Право України. — 1996. — №8 . — С. 3-5 .
18. Общая теория государства и права: Акад. курс: В 3 т. / Отв. ред. М. Н. Марченко. — М., 1990. — Т. 3.
19. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1990.
20. Краткий философский словарь / Под ред. А. П. Алексеева. — М., 1998.
21. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. — М., 1989. — Т. 1.
22. Конституція України від 28 червня 1996 року / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
23. Про державний суверенітет України: Декларація Верховної Ради України від 16 липня 1990 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.
24. Концепція національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 63. — Ст. 116.
25. Спірін О., Паламарчук В. Концепція національної безпеки України: Регіональний аспект / / Урядовий кур'єр. — 1997. — 26 черв.
26. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 38-39. — Ст. 248.
Опубліковано
2020-11-12