ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА ПОЧАТКУ 80-Х РР. ХХ СТ. І В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ (1991 Р.)

  • І. О. Лесь
Ключові слова: дисциплінарні правовідносини, органи внутрішніх справ, поліція, Україна, УССР

Анотація

Стаття присвячена висвітленню деяких аспектів дисциплінарних правовідносин в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. ХХ ст. та в період становлення незалежної держави України (1991 р.).

 

Посилання

1. Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. / П.П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Генеза, 2000. – Т. 3 : 1946–1990. – 614 с.
2. Кравченко Ю.Ф. Міліція України / Ю.Ф. Кравченко. – К. : Генеза, 1999. – 431 с.
3. Вищий заклад освіти МВС України : [науково-практичний посібник] / [М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, О.Н. Ярмиш]. – Харків : Ун-т внутр. справ, 1999. – 369 с.
4. Горова О.Б. Конституційні громадянські права людини в Україні та їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм у цьому процесі) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О.Б. Горова ; Київський націон. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 16 с.
5. Гіда Є.О. Загальнолюдські стандарти прав людини і забезпечення їх реалізації в діяльності міліції : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Є.О. Гіда ; Націон. акад. внутр. справ України. – К., 2000. – 220 с.
6. Гусарєв С.Д. Конституційні основи формування в Україні правової держави та вдосконалення діяльності міліції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / С.Д. Гусарєв ; Укр. акад. внутр.
справ. – К., 1994. – 19 с.
7. Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / І.В. Гамалій ; Київський націон. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 17 с.
8. Сидорчук Л.А. Правові та організаційні питання створення і функціонування кримінальної міліції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Л.А. Сидорчук ; Націон. акад. внутр. справ України. – К., 1998. – 18 с.
9. Клюев А.Н. Правовые и организационно-управленческие аспекты деятельности уголовного розыска Украины : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.Н. Клюев ; Ун-т внутр. дел. – Харьков, 1997. – 223 с.
10. Кідрук Ю.В. Проблеми створення і діяльності місцевої міліції в Україні (адміністративно-правові та організаційні аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю.В. Кідрук ; Академія внутр. справ України. – К., 1995. – 166 с.
11. Тимченко С.М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні / С.М. Тимченко. – Запоріжжя : Вид-во ЗЮІ, 2000. – 237 с.
12. Кунєв Ю.Д. Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури ОВС України : загально-теоретичні аспекти державного управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю.Д. Кунєв ; Академія внутр. справ. – Харків, 2001. – 17 с.
13. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Київ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3190. – Арк. 42–47.
14. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Київ. – Ф. 1. – Оп. 25. – Спр. 3191. – Арк. 105–110.
15. Архів МВС України. – Київ. – Ф. 46. – Оп. 1. – Спр. 1169. – Арк. 56–58.
16. О форме одежды и нормах снабжения вещевым имуществом начальствующего и рядового состава милиции : Приказ МВД СССР № 180 от 25 августа 1987 года // Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. – К. : Ґенеза, 2000. – Т. 3 : 1946–1990. – 616 с.
17. Об объявлении постановления Совета Министров СССР от 19 мая 1989 года № 417 «Об улучшении материального обеспечения рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел»: Приказ МВД СССР № 106 от 6 июня 1989 года // Михайленко П.П. Історія міліції України
у документах і матеріалах : у 3 т. – К. : Ґенеза, 2000. – Т. 3 : 1946–1990. – 616 с.
18. Про міліцію : Закон Української РСР від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4.
19. Закон України «Про Національну поліцію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 40–41.
20. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : затв. Постановою КМ УРСР від 29 липня 1991 р. № 114.
21. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 45.
22. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 38.
23. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» від 22 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 29.
24. Проект Дисциплінарного статуту Національної поліції України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2Z500A.html.
25. Про заходи зі зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ : Наказ МВС України від 6 грудня 1991 року № 552 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13.
26. Матиненко О.А. Злочини працівників ОВС України: аналіз сталих тенденцій / О.А. Матиненко // Тюремний портал : громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/expert/1286620207.
Опубліковано
2020-05-09