РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ЦИВІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ІЗ СУДЕН

  • Т. Р. Короткий
Ключові слова: реалізація міжнародно-правових норм, імлпементація, цивільна відповідальність

Анотація

Приєднання України в 2002 році до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року (Конвенція 1992 р.)обумовлює необхідність вивчення проблеми імплементації в правовій системі України положень цієї Конвенції для забезпечення належної реалізації Україною прийнятих на себе зобов'язань. При цьому необхідним є аналіз правозастосувальної практики для виявлення розбіжностей між міжнародно-правовими нормами і відповідними імплементаційними актами законодавства України в галузі цивільної відповідальності за шкоду від забруднення морського середовища.

Посилання

1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року / / Відомості Верховної Ради України. —1995. — № 24. — Ст. 189.
2. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року / / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №47-52 . — Ст. 349.
3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року/ / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №41 . — Ст. 546.
4. Про приєднання України до Miжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою: Закон України від 4 липня 2CC2 року / / Biдомостi Beрховної Ради.— 2CC2. — M 35. — Ст. 26C.
5. Meтодика обчислення розміру збитків від забруднення нафтою: Затв. постановою КабінетуMiнiстрiв України від 26 квітня 2CC3 року M 631 / / rada.gov.ua.
6. Meтодика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Затв. наказом Miнiстeрства охорони навколишнього природного середовища України від 27липня2CC4 року M 282 //rada.gov.ua .
7. Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіянихвнаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніхморських вод України: Затв. наказом Miнiстeрства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня 1995 року M 116 (із змінами, внесенимизгідно з наказом Miнeкорeсурсiв M 48 від 31.C1.2CC2) //rada.gov.ua.
8. Meждународная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2CC1 года / Энциклопедия российского права: Справочная правовая система.— 2CC2. — Bbrn. M 11 (81).
9. Meждународная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтьюот 29 ноября 1969 года / / Сборник международных договоров СССР по вопросам мореплавания. — M., 1988. — С. 4C5-414.1C. Meждународная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью1992 года: (Сводный текст) / / Meждународныe конвенции об ответственности и компенсацииза ущерб от загрязнения нефтью 1992 г.: (Сводные тексты). = International Conventions onCivil Liability and Compensation for Oil Pollution Damage, (Consolidated texts) — С.Пб., 2CCC. —С. 4C—81. — (Сер. «Судовладельцам и капитанам»; Bbrn. 16).
11. Короткий Т. Р. Некоторые вопросы имплементации международных договоров о гражданскойответственности за загрязнение морской среды в Украине / / Актуальні проблеми політики:Зб. наук. пр. — 2CC5. — Bип. 27. — С. 22C-226.
Опубліковано
2020-11-11