НОВА РЕДАКЦІЯ ЛІСОВОГО КОДЕКСУ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

  • О. В. Глотова
Ключові слова: лісний кодекс, лісне законодавство

Анотація

Ліси є невід'ємною і складовою частиною природи. З погляду господарського використання ліси, насамперед, є джерелом деревини й іншої технічної сировини, харчових і кормових продуктів, а також місцем перебування корисних тварин і рослин. Ліси впливають на клімат, атмосферу, ріки й інші водні об'єкти, зменшують різкість коливань температури і вологості, охороняють ґрунт від вітрової і водної ерозії і т.д. Таким чином, від правильного використання лісів значною мірою залежить не тільки успішний розвиток народного господарства, але й стан навколишнього природного середовища.

Посилання

1. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України: Наказ Мінбуду України № 105 від 10 квітня 2006 р. / / Офіційний вісник України. — 2006. — № 31. — Ст. 2276.
2. Попов В. К., Гетьман А. П., Размєтаєв С. В. Екологічне право України. — X.: Право, 2001.
3. Гуревський В. К. Співвідношення понять лісу та земель лісового фонду України / / Причорноморський екологічний бюлетень. — 2004. — № 1.
4. Полянская Г. Н., Заславская Л. А. Еще раз о понятии единого государственного лесного фонда/ / Вопросы теории советского земельного права и методики преподавания аграрно-правовыхдисциплин. — М., 1976.
5. Краснов Н. И. Актуальные проблемы земельного, горного, водного, лесного законодательства/ / Вопросы теории советского земельного права и методики преподавания аграрно-правовых дисциплин. — М., 1976.
6. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України № 1457- ^ від5 лютого 2004 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 35. — Ст. 411.
7. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 16 травня 2007 р. / / Офіційний вісник України. — 2007. — № 7. — Ст. 59.
8. Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів: ПостановаКабінету Міністрів України № 848 від 20 червня 2007 р. / / Офіційний вісник України. —2007. — № 46. — Ст. 1885.
9. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року (в ред. Закону України № 3404- ^ від 8 січня2006 р.) / / Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 21. — Ст. 170.
Опубліковано
2020-11-10