ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Н. С. Гавриш
Ключові слова: аграрне право України

Анотація

Процес відтворення основоположних засад аграрного права України розпочався, на нашу думку, з прийняття 3 серпня 1990 р. Закону УРСР «Про економічну самостійність Української РСР» , який закріпив принцип багатоманітності та рівноправності різних форм власності, визначивши державну, колективну та індивідуальну форми власності та проголосивши їх захист державою. Згодом, 7 лютого 1991 р., прийнято Закон УРСР «Про власність» , який підтвердив вищевказані форми власності та закріпив принцип їх рівноправності. 7 липня 1992 р. у відповідності до змін, внесених до Закону «Про власність», індивідуальна форма власності перейменована на приватну власність

Посилання

1. Про економічну самостійність Української РСР: Закон Української РСР від 3 серпня 1990 р./ / Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — №42 . — Ст. 602.
2. Про власність: Закон Української РСР від 7 лютого 1991 р. / / Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 20. — Ст. 249. — Втратив чинність.
3. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про власність»: Закон України від 7 липня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 38. — Ст. 569. — Втративчинність.
4. Про форми власності на землю: Закон України від 30 січня 1992 р. / / Відомості ВерховноїРади України. — 1992. — № 18. — Ст. 225. — Втратив чинність.
5. Земельний кодекс України від 13 березня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 25. — Ст. 354. — Втратив чинність.
6. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 10. — Ст. 100.
7. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. — К.:Україна, 1996.
8. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю): Закон України від 18 січня 2001 р. / /Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 11. — Ст. 55.
9. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. / / Голос України. — 2001. — 20 листоп. —С. 7-18.
10. Титова Н. І. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти / / ПравоУкраїни. — 2002. — № 4.
11. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15 травня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1992. — № 32. — Ст. 453.
12. Земельний кодекс України: Наук.-практ. комент. / В. І. Андрейцев, Г. І. Балюк, А. П. Гетьман та ін.; За заг. ред. В. І. Семчика. — К.: Ін Юре, 2003.
13. Проблеми ефективного функціонування ЛПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія: У 2 т. — К., 2001. — Т. 1.
14. Аграрне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного. — К.: Істина, 2004.
Опубліковано
2020-11-10