ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРОГРАМ

  • К. В. Удовенко
Ключові слова: муніціпальні програми

Анотація

До останнього часу поза увагою фахівців з конституційного, зокрема муніципального, права залишалося специфічне становище муніципальних програм.Ці акти є водночас предметом конституційно-правових, муніципальних, фінансових, зокрема, бюджетних, адміністративних, контрольних та правоохоронних правовідносин та невід'ємною частиною господарчих систем. Запровадження
інституту муніципальних програм у відповідні галузі правової системи України вимагає від нас спочатку визначитися із роллю та завданнями таких програм в муніципальній управлінській діяльності.

Посилання

1. Бичихін В. М. Місцеве самоврядування і самоврядна діяльність територіальних громад: до пошуку джерел суперечностей / / Мультиверсум: Філос. альм. — К., 2004. — № 43. — С. 15-19.
2. Бобровська О. Ю. Шляхи вдосконалення організаційних структур муніципального менеджменту /www.oko.com.ua/okorus/publications/articles/brun.html.
3. Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Професіонал, 2004. — 256 с.
4. Гаврилов А. Региональная экономика и управление. Особенности муниципального менеджмента / / onby.ru/agavrilovekonomika/34/
5. Газізова О. Муніципальний менеджмент в системі навчальних потреб органів місцевого самоврядування / / Віче. — 2005. — № 1. — С. 2-3 .
6. Державне регулювання процесами розвитку соціальної інфраструктури населених пунктівУкраїни / В. М. Вакуленко, О. С. Ігнатенко, О. Ю. Лебединський та ін. — К.: Вид-во УАДУ,2002. — 112 с.
7. Кравченко В. В., Пітцик М. В., Салій І. М. Основи муніципального менеджменту: Навч. посіб./ За ред. В. В. Кравченка. — К.: Атіка-Н, 2003. — 304 с.
8. Круглова Н. Ю. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — М.: Изд-во РДЛ, 2001. 352 с.
9. Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія.— К.: МАУП, 2004. — 432 с.
10. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Муніципальний менеджмент» / Уклад.:А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. — Тернопіль: Екон. думка, 2004. — 48 с.
11. Муниципальное экономическое развитие. Муниципальные экономические программы городовНижний Новгород, Саратов, Ярославль. — М.: Фонд «Институт экономики города», 1999. —324 с.
12. Муниципальный менеджмент: Энциклопедия управленческих знаний. Муниципальная наука/ С. Б. Мельников, В. Л. Асанов, В. Н. Иванов и др. — М.: Муниципальный мир, 2004. —412 с.
13. Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
14. Попов А. И. Совершенствование деятельности местных органов власти в планировании комплексного экономичного и социального развития территории (опыт СССР и НРБ): Автореф.дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Акад. обществ. наук ЦК КПСС. — М., 1987. — 19 с.
15. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие / Под ред. Е. Г. Коваленко. — С.Пб.:Питер, 2005. — 288 с.
16. Томачинский А. А. Деятельность местных советов народных депутатов по комплексному планированию экономического и социального развития территории: Автореф. дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Акад. обществ. наук ЦК КПСС. — М., 1984. — 20 с.
17. Шаров Ю. П. Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті:Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.04 / УАДУ при Президенті України. — К., 2002.— 36 с.
18. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти. — К.: Вид-во УАДУ, 2001. — 302 с.
Опубліковано
2020-11-09