ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

  • Т. С. Ківалова
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

Актуальність дослідження проблем, пов'язаних з характеристикою методу регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди, зумовлена, передусім,відсутністю єдності бачення вітчизняними правознавцями характеру впливу на учасників цивільних відносин, які завдали шкоди іншим суб'єктам у тому чи іншому випадках.
Зокрема, досить поширеною є точка зору, відповідно до якої регулювання відшкодування шкоди, завданої порушенням договору, здійснюється на засадах приватноправових, тоді як недоговірні зобов'язання з відшкодування шкоди, навпаки, регулюються на засадах публічного права

Посилання

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін..; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Т. 2.
2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006.
3. Алексеев С. С. Выражение особенностей предмета советского гражданского права в методе гражданско-правового регулирования. Виды гражданских правоотношений и метод гражданско-правового регулирования / / Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сб. ст. —М., 2001. — С. 7-53.
4. Яковлев В. Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений: Учеб.пособие. — Свердловск, 1972. — 211 с.
5. Пацурківський П. С. Метод фінансово-правового регулювання / / Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. — Чернівці, 1997. — Вип. 11. Правознавство. — С. 17-35.
6. Метод сучасного права соціального забезпечення / / Юридический вестник. — 2001. — № 1.— С. 108.
7. Харитонов Є. О. Цивільно-правовий метод: зміна парадигми / / Часопис цивілістики: Наук.-практ. журн. — 2006. — Вип. 3. — С. 16-20.
8. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. М. И. Марченко.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Зерцало-М, 2001. — Т. 2.
9. Бахрах Д. Н. Административное право России: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА-ИНФРА*М,2000.
10. Харитонов Є. О. Вступ до цивільного права України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 288 с.
11. Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений.— Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1974.
12. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. — М.: Юрид. лит.,1976.
13. Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений. — М.: Юрид. лит.,1972.
14. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник. — М.: ИКФ Омега-Л, 2002.
15. Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України: Монографія. — К.: КВІЦ,2006.
16. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. — О.:Юрид. л-ра, 2004.
17. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. А. Довгерта. — К.: Укр. центрправничих студій, 2000.
18. Харитонова О. І. Адміністративне право як прояв публічного права / / Наукові праці Одеської національної юридичної академії. — О., 2002. — Т. 1. — С. 228-235.
19. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. — 2-ге вид., переробл. ідопов. — К.: Істина, 2007.
Опубліковано
2020-11-09