УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ ТА ПРОБЛЕМИ її ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

  • В. В. Кривенко
Ключові слова: демократизація

Анотація

Функції органів судової влади та органів суддівського самоврядування реалізуються у певних організаційно-правових формах, під якими слід розуміти зовнішні вияви конкретних дій, які здійснюються органами управління для реалізації поставлених перед ними завдань.Не необхідність удосконалення організаційно-управлінської діяльності судів звернуто увагу в доповіді Голови Верховного Суду В. Онопенка на VIII надзвичайному з'їзді суддів України

Посилання

1. Закон і бізнес. — 2007. — № 50. — С. 4.
2. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. — М.: Юрист, 2001. — 445 с.
3. Кодекс професійної етики суддів: Дод. до Коментаря до Закону України «Про судоустрій України». — К., 2003.
4. Российская юстиция. — 2002. — № 4. — С. 71-73.
5. Российская юстиция. — 2003. — № 9. — С. 74-76.
6. Рішення РСУ № 22, 23, 28 від 26 листопада 2004 р. / / Архів Ради суддів України.
7. Ганьба В. П. Конституційна реформа: проблеми та перспективи / / Держава та право. — К.,2003. — Вип. 20. — С. 139-147.
8. Притика Д. М. Судова влада у системі політичної реформи / / Вісник господарського судочинства. — 2003. — № 2. — С. 113-115.
9. Маляренко В. Ліквідація президій обласних судів — це неприпустима помилка / / Закон ібізнес. — 2003. — № 6. — С. 6.
10. Котенко О. Л., Гончаренко В. Д., Зайчук О. В. Становлення і розвиток Верховного Суду України / / Вісник Верховного Суду України. — 2003. — № 1. — С. 3-11.
11. Бойко В. Ф. Закон про судовий устрій: слово за народними депутатами України / / ВісникВерховного Суду України. — 2001. — № 2. — С. 3-7 .
12. Кравчук В. О. Суди на Волині: позитивні зрушення в організації забезпечення / / Юридичнийвісник України. — 2004. — № 6. — С. 7.
13. Про стан організації і здійснення правосуддя в Черкаській області: Постанова № 28 спільногозасідання Президії Верховного Суду України і президії Ради суддів України / / Архів Радисуддів України. — 2006.
14. Луспеник Д. Авторитет судової влади насамперед залежить від кожного судді / / Закон ібізнес. — 2003. — № 10. — С. 6.
15. Андрійко О. Ф. Контроль / / Юридична енциклопедія. — К., 2001. — Т. 3. — С. 323.
16. Селиванов М. Тільки незалежний суддя може працювати з високо піднятою головою / / Законі бізнес. — 2003. — № 22. — С. 3.
17. Омеляненко Г. М. Концептуальні питання судово-правової реформи в Україні / / Збірник наукових праць юридичного інституту Одеського університету ім. І. І. Мечникова. — 1996. —Вип. 3. — С. 139-152.
18. Новим Законом України «Про судовий устрій» має бути визначено правові засади діяльностіорганів суддівського самоврядування: Інтерв'ю з головою Ради суддів України А. Кривенком/ / Вісник Верховного Суду України. — 2000. — № 2. — С. 2-3 .
19. Коментар до Закону «Про судоустрій України»/ За заг. ред. В. Т. Маляренка. — К.: Юрінком інтер, 2003. — 464 с.
20. Маляренко В. Т. Кримінально-процесуальні гарантії / / Законодавство України: Наук.-практ.комент. — 2003. — № 11. — С. 139-152.
21. Рішення Ради суддів України від 16 травня, 26 вересня і 14 листопада 2005 року / / АрхівРади суддів України. — 2005.
22. Лист Вищого господарського суду України до газети «Закон і бізнес» / / Закон і бізнес. —2005. — № 12. — С. 9.
Опубліковано
2020-11-09