ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ

  • Б. А. Римар
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

З середини 70-х рр. минулого століття у розвинутих країнах масове поширення отримали нестандартні форми зайнятості, що характеризуються відсутністю або зміною класичних ознак трудових відносин на підставі безстрокового трудового договору на повний робочий день з постійною заробітною платою.В умовах досить низького рівня економічного зростання, що є характерним
для більшості країн, відбуваються глибокі зміни у структурі зайнятості. Роботодавці, розуміючи, що в період економічної кризи необхідно створювати нову систему трудових відносин, яка б була більш вільною від жорсткого законодавчого регулювання, знаходять нові шляхи організації трудових ресурсів та розподілу робочого часу, прагнуть до децентралізації виробничого процесу

Посилання

1. Лушникова М. В., Лушников А. М. Очерки теории трудового права. — С.Пб., 2006.
2. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). — М., 2003.
3. De Grip A., Van Loo J., Sanders L. The Industry Employment Index / / International Labour Review. — 2004. — № 3.
4. Положение о порядке и условиях применения скользящего (гибкого) графика для женщин, имеющих детей: Утв. пост. Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 6 июня 1984 р. / / Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1984. — № 9.
5. Рекомендации по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства: Утв. пост. Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 30 мая 1985 г. № 162/12-55 / / Законодавство України про працю: Зб.нормат. актів: У 3 кн. / Упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко. — К., 1999. — Кн. 2. — С. 32-36.
6. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України 4 жовтня 2006 р. № 359 / / Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. — 2006. — № 12. — С. 17-19.
Опубліковано
2020-11-07