ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ З ОГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

  • В. А. Рудик
Ключові слова: соціальний захист, права людини, конституційний суд

Анотація

Конституція сучасної України закріпила принципово нові основи здійснення державної політики, визначальним стрижнем яких є визнання та реалізація прав і свобод людини. Формування цивілізованого суспільства, в якому людина визнається найвищою соціальною цінністю, потребує не лише проголошення каталогу прав, але й наявності дійового, ефективного соціально-юридичного механізму здійснення прав та свобод, що містить у собі гарантії їх забезпечення та захисту

Посилання

1. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). — X.: Право, 1997.
2. Ледях И. А. Социальное государство и права человека / / Социальное государство и защита прав человека / Под ред. Е. А. Лукашевой; Ин-т государства и права РАН. — М., 1994. —С. 22-33.
3. Харламова Н. Конституционный статус социально-экономических прав / / Конституционное право: Восточноевроп. обозрение. — 2000. — № 1. — С. 21-25.
4. Глущенко П. П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (теория и практика). — С.Пб., 1998. — 195 с.
5. Рабінович П. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення,втрати, перспективи / / Вісник Академії правових наук України. — 2004. — №№4. — С. 11-13.
6. Колюшкин Е. И. Конституционное (государственное) право России: Курс лекций. — М.: Изд-воМоск. ун-та, 1999. — 381 с.
7. Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 № 5-рп/2002 у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України(конституційності) положень статей 58, 60 Закону України «Про Державний бюджет Українина 2001 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України «ПроДержавний бюджет України на 2001 рік» і підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про деякізаходи щодо економії бюджетних коштів» (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) / /Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — № 2. — С. 10.
8. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 20-рп/2004 у справі законституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності КонституціїУкраїни (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України «Про Державнийбюджет України на 2004 рік» та конституційним поданням Верховного Суду України щодовідповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік»(справа прозупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій) / / Офіційний вісник України. —2004. — № 50. — С. 75.
9. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року у справі за конституційнимподанням Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідностіКонституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» / / Вісник Конституційного Суду України. — 2005. — № 5.— С. 41-53.
10. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі законституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності КонституціїУкраїни (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другоїстатті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71,статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян) / / Офіційний вісник України. — 2007. — № 52. — С. 138.
Опубліковано
2020-11-07