СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

  • І. В. Лагутіна
Ключові слова: захист трудових прав, розвиток законодавства

Анотація

Розвиток законодавства у сфері захисту трудових прав працівників доцільно розглядати у зв'язку з його кодифікацією. Успіх кодифікаційних робіт залежить від багатьох факторів: об'єктивної необхідності кодифікації, ступеня розробленості законодавства, набутого раніше досвіду кодифікації, традицій,рівня кваліфікації юридичних кадрів, яким доручено розроблення відповідних проектів

Посилання

1. Симорот З. К., Монастырский Е. А. Проблемы кодификации законодательства СССР и союзных республик о труде / АН УССР. Ин-т государства и права. — К.: Наук. думка, 1977.
2. Волкова О. История развития советского трудового законодательства: Учеб. пособие. — М.:ВЮЗИ, 1986.
3. История Советского государства и права (1917-1920 гг.). Кн. 1. — М.: Наука, 1968.
3. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підруч. для студ. юрид. вузів. — 3-тє вид., перероб.та допов. — X.: Консум, 2002.
4. Лившиц Р. З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее / Отв. ред. В. И. Никитинский; АН СССР. — М.: Наука, 1989.
5. Глазырин В. В. Новое в законодательстве о труде. — М., 1992.
6. Иванов С. А. Кризис советского трудового права / / Советское государство и право. — 1990. —№ 7.
7. Лившиц Р. З. Трудовое законодательство: поиски концепции / / Советское государство и право. — 1990. — № 7.
Опубліковано
2020-11-06