Історико-правова характеристика становлення концепції суб'єктивних публічних прав

  • А. В. Чуб
Ключові слова: історико-правова характеристика, суб'єктивні публічні права, приватна особа, становлення, нормативістська теорія, теорія волі

Анотація

У науковій статті визначено особливості становлення та розвитку концепції суб'єктивних публічних прав. Визначено, що хронологічно першими серед дослідників суб'єктивних прав називають представників теорії волі. Встановлено, що одним із перших права приватної особи у відносинах із державою розглянув у другій половині ХІХ століття Карл фон Гербер у роботі «Публічні права».

Метою дослідження є здійснення характеристики теорій суб'єктивних публічних прав приватної особи. Визначено, що у взаємних відносинах між суб'єктами права та адміністративними органами автор виділяє три типові ситуації, коли ці відносини відбуваються, та засади для їх виникнення: за умови наявності юридичного інтересу - якщо суб'єкт має кваліфікований юридичний інтерес, щодо якого орган адміністрації зобов'язаний виявити його законність і врахувати його, якщо це можливо (а якщо ні, то повинен виправдати відмову); за умови наявності фактичного інтересу - якщо суб'єкт господарювання в нинішній чи майбутній ситуації отримає пряму користь у результаті дій чи бездіяльності органу публічної влади; за умови наявності публічного суб'єктивного права - якщо суб'єкт звертається до адміністративного суду з позовом щодо вимоги від органу публічної влади конкретних дій (або утримання від певних дій), які він юридично зобов'язаний діяти виконувати (утриматися) відповідно до свого призначення. Як висновок обґрунтовано, що загальнотеоретичний підхід до визначення категорії «суб'єктивних публічних прав» будується на визнанні визначальними їхніми ознаками певних не правових, а психологічних феноменів: волі, інтересу, потенційної активності. При цьому підкреслено, що винятковий підхід до розуміння категорії суб'єктивних публічних прав визначено в концепції Г. Кельзена, який зосередив увагу на нормативно-правовому складнику суб'єктивних публічних прав.

Посилання

1. Папа Д.М. Становлення наукових поглядів про суб'єктивні публічні права приватних осіб у вітчизняній правовій науці. Форум права. 2009. № 1. С. 415-419. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_1_59.
2. Михайлов А. Субъективное право: размышления теоретика. Право: блог. URL: https://blog.pravo.ru/blog/5906.html.
3. Дернбург Г. Пандекты: Общая часть / пер. с нем. Г. Фон Рехенберг ; под ред. : П. Соколовского. Москва : Унив. тип., 1906. 481 с.
4. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Москва : Изд-е Бр. Башмаковых, 1910. Т. III-IV. URL: https://studfile.net/preview/429026.
5. Лемайер К. Административная юстиция: понятие охраны субъективных публичных прав в связи с развитием воззрений на государство ; перевод с немецкого: А.Э. Нольде ; предисл: В. Дерю-жинский. С.-Пб. : Сенат. Тип., 1905. 215 с.
6. Koncepcja publicznych praw podmiotowych. Lexplay: doradztwo prawne. URL: https://lexplay.pl/artykul/prawo_administracyjne/koncepcja_publicznych_praw_podmiotowych1.
7. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое. Вопросы философии. 1990. № 6. С. 141-159.
8. Крамарук С.В. Культура права в концепте социального либерализма Б.А. Кистяковского. Философия права. 2007. С. 24-28.
9. Зеленцов А.Б. Субъективное публичное право : учеб. пособие. Москва : Российский университет дружбы народов, 2012. 148 с.
10. Еллинек Г. Система субъективных публичных прав / пер. со 2-го нем. изд-я. под ред. А.А. Рождественского. С.-Петербург ; Москва : Изд-во Освобождение, 1913. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004014568?page=1&rotate=0&theme=white
11. Регельсбергер Ф. Общее учение о праве / пер. с нем. И.А. Базанова ; под ред. проф. Ю.С. Гам-барова. Москва : Типография И.Д. Сытина, 1897. 296 с. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003680355?page=245&rotate=0&theme=white.
12. Антонов М.В. Об основных элементах чистого учения о праве Ганса Кельзена. Труды Института государства и права Российской академии наук. 2013. № 4. С. 172-195.
Опубліковано
2020-11-05