ФОРМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

  • А. С. Заєць
Ключові слова: правове виховання, форми правового виховання, самовиховання, правове навчання, правова пропаганда, юридична практика

Анотація

У статті розкривається поняття форми правового виховання, визначається система його форм.Проводиться дослідження різних позицій учених щодо визначення форм правового виховання.Дається коротка характеристика кожної форми.

Посилання

1. Про Програму правової освіти населення України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. № 366 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/366-95-п.
2. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001.
3. Котюк В. Теорія права: курс лекцій : [навч. посібник] / В. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
4. Матузов Н. Теория государства и права : [учебник] / Н. Матузов, А. Малько. – М. : Юристъ \2009. – 552 с.
5. Міняйлова А. Компонентно-структурний аналіз гуманістичного виховання студентів / А. Міняйлова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – 2013. – № 3. – С. 286–294.
6. Проблемы общей теории права и государства : [учебник] / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2004. – 832 с.
7. Оборотов Ю. Традиции и новации в правовом развитии / Ю. Оборотов. – О. : Юридическая литература, 2001. – 157 с.
8. Пиголкина А. Теория государства и права : [учебник] / А. Пиголкина. – М. : Городец, 2006. – 613 с.
9. Рибалка Л. Вплив ЗМІ на політико-правову культуру суспільства / Л. Рибалка // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21–22 листопада 2014 р.). – К. : Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 29–32.
10. Скакун О. Теория государства и права : [учебник] / О. Скакун. – Х. : Консум ; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.
Опубліковано
2020-05-09