Структурні ознаки сучасних транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави

  • О. І. Хоронавський
Ключові слова: форма організованої злочинності, рівень організованості, структура злочинного об'єднання, учасник злочинного формування, транснаціональний характер, корумповані зв'язки, «білокомірцева злочинність»

Анотація

У статті розглянуто питання структурної побудови сучасних транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави. Виділено два основні рівні їхньої організованості. Перший рівень - організована група, яка має елементарну структуру: «керівник - учасники, або виконавці». Рівень злочинного професіоналізму таких груп відносно невисокий, вони чисельно невеликі, рідко мають корумповані зв'язки. Другий рівень - злочинна організація з вищою функціональною диференціацією, ієрархічністю, розподілом ролей, наявністю зазвичай корумпованих зв'язків у державному апараті та правоохоронних органах. Чисельність їх досить велика, що і дає змогу забезпечувати певну структуризацію групи: організатори - «мозковий центр», технічні виконавці, «силовий блок», «прикриття і забезпечення», юридичний та бухгалтерський супровід й інші варіанти.

Визначено, що транснаціональний характер структурної організованості злочинного об'єднання полягає в тому, що один із його учасників учиняє злочинні діяння в більш ніж одній державі, зокрема й коли більша частина їх підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі. Водночас не є обов'язковою умовою факт перетинання злочинцями державних кордонів або постійне місце дислокації за кордоном, якщо мають місце істотні наслідки в іншій державі.

Запропоновано умовний поділ їхніх структурних ознак на загальні, які характерні для всіх видів транснаціональної організованої злочинності, зокрема: стійкість, ієрархічність, розподіл функцій та ролей, спеціальна мета, та спеціальні - характеризують безпосередньо діяльність транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави, а саме: спеціальний суб'єкт злочину, високий рівень латентності, наявність фінансових ресурсів, високий рівень конспірації, власна служба безпеки, корумповані зв'язки. Надано характеристику визначених загальних та спеціальних структурних ознак.

Посилання

1. Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки : монографія / В.К. Галіцин та ін. Київ : КНЕУ, 2013. 377 с.
2. Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні : сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії. Київ : Фонд Юрнауки, 2004. 300 с.
3. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
4. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. Відомості Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/995_789#Text.
5. Жаровська Г.П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 211 с.
6. Кузнецова Т.К. Офшорні операції як чинник тінізації економіки. Український соціум. 2009. № 4 (31). С. 70-73.
7. Podgor E., Israel J. White Collar Crime in a Nutshell. St. Paul : West Group, 1997. 452 p.
8. Михайлов О.Є., Горбань А.В., Міщук В.В. Кримінологія : навчальний посібник. Київ : Знання, 2012. 565 c.
Опубліковано
2020-11-05