Проблеми укладення ліцензійного договору за законодавством України

  • А. Є. Смородина
Ключові слова: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, оферта, акцепт, договір приєднання

Анотація

Порядок укладення ліцензійного договору не регулюється окремо, на нього розповсюджуються норми Глави 53 Цивільного кодексу України. Однак системний аналіз його норм виявив, що вимога законодавства про обов'язкову письмову форму ліцензійного договору на практиці стає перепоною, оскільки не відповідає вимогам суспільства, в т.ч. для отримання дозволу на використання об'єктів авторського права в Інтернеті. Досліджено проблеми реалізації кожної стадії укладення ліцензійного договору - пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною, в тому числі виходячи з того, що кожна зі сторін (ліцензіар та ліцензіат) майбутнього договору можуть зробити оферту. Щодо оферти проаналізовані умови, яким має відповідати оферта: містити істотні умови договору; її адресність; містити намір оферента вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття; умова про строк на акцепт оферти. Ці умови проаналізовані через призму обов'язкової вимоги щодо письмової форми договору та його підписання сторонами як умови укладеності. Звертається увага на відмінність оферти від публічної оферти. Обґрунтовано застосування письмової форми до оферти. Щодо акцепту проаналізовані його умови як повної, безумовної і вчасної відповіді про прийняття пропозиції. Вказане завершується дослідженням питання укладеності ліцензійного договору. Визначаються проблемні питання під час укладення ліцензійного договору на використання торговельної марки через погодження істотної умови такого договору - умови, що якість товарів (послуг), виготовлених (наданих) за ліцензійним договором, не буде нижчою за якість товарів (послуг) власника свідоцтва, та він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Виокремлюються окремі проблемні питання для використання об'єктами авторського права, а саме щодо ідентифікації належного автора та ліцензіара. Наводяться відповідні приклади із застосування норм на практиці. Визначається проблематика щодо державної реєстрації ліцензійних договорів та заявляється про підтримку запровадження системи державної реєстрації.

Посилання

1. This is what happens in a minute on the internet. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/03/ what-happens-in-an-internet-minute-in-2019/ (дата звернення: 30.06.2020).
2. How Many Photos Will Be Taken in 2020? URL: https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020 (дата звернення: 30.06.2020).
3. Цивільний кодекс України : Закон від 16.01.2003 р. №435-IV. Дата оновлення: 12.07.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 19.08.2020).
4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. Київ : Істина, 2004. 976 с.
5. Бервено С.М. Проблеми договірного права України : монографія / за ред. С.М. Бервено. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 392 с.
6. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2005. 20 с.
7. Денисюк В.В. Порядок укладення цивільно-правового договору. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 3. С. 115-118.
8. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Бондар та ін.; за ред. О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 896 с.
9. Яворська О.С. Договори приєднання : проблеми правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 93-96.
10. Денисюк В.В. Оферта як стадія укладення цивільно-правового договору. Часопис цивілістики. 2012. № 14. С. 91-95.
11. Стрижак І.В. Проблема визначення поняття «предмет договору». Вісник Академії митної служби України. 2010. № 2. С. 124-129.
12. Цивільне право України: особлива частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. 3-е вид., перероб. і допов. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 1176 с.
13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Дата оновлення: 16.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 19.08.2020).
14. Рішення Апеляційного суду м. Києва від 02.10.2013 р. у справі № 22-ц/796/7015/2013. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34088747 (дата звернення: 19.08.2020).
15. Олюха В.Г. Публічний договір в системі цивільно-правових договорі. Вісник Академії адвокатури України. 2005. № 2. С. 53-60.
16. Публічний договір про надання невиключних прав на використання фотопродукції. «УНІАН фотобанк». URL: https://photo.unian.ua/policy (дата звернення: 19.08.2020).
17. Постанова Верховного Суду України від 19.08.2014 р. у справі № 3-59гс14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40289257 (дата звернення: 19.08.2020).
18. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах / за заг. ред. проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. Київ : Юстініан, 2005. Т. 2. 1008 с.
19. Дмитришин В.С. Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу. Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. 2012. Вип. 13. С. 90-94.
20. Кучер В.О. Нікчемні правочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2004. 16 с.
21. Право інтелектуальної власності: підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 624 с.
22. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 23.12.1993 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed19950228 (дата звернення: 19.08.2020).
23. Кетрар А.А. Щодо визначення правової природи авторського договору. Часопис цивілістики : Науково-практичний журнал. 2012. Вип. 13. С. 129-133.
24. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01t (дата звернення: 19.08.2020).
25. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-01 (дата звернення: 19.08.2020).
26. Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 574. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0716-01 (дата звернення: 19.08.2020).
27. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756. Дата оновлення: 06.11.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.08.2020).
28. Коваль І.Ф. Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. Право і інноваційне суспільство. 2015. № 1 (4). С. 42-48.
29. Зазуляк І.І. Істотні умови договору: теоретичний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2019. 68 с.
30. Смородина А.Є. Державна реєстрація ліцензійного договору: до історії питання. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : матер. наук.-практ. конф. (21 грудня 2017 р., м.Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. С. 75-78.
Опубліковано
2020-11-05