Форми надання згоди Верховною Радою України на обов'язковість міжнародного договору

  • В. П. Пташинська
Ключові слова: Верховна Рада України, надання згоди на обов'язковість, міжнародні договори, ратифікація, затвердження, приєднання, прийняття

Анотація

У статті автором досліджені деякі питання імплементації в національний правопорядок України міжнародних норм про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів, що містяться у Віденській конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року.

Проаналізований зміст положень чинного законодавства України, що регулює питання надання Верховною Радою України згоди на обов'язковість міжнародного договору, зокрема: Конституції України від 28 червня 1996 року, Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року, Закону України «Про Реґламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року, а також наведені закони України, якими Верховна Рада України надала згоду на обов'язковість міжнародних договорів України.

Автором визначено форми надання згоди Верховною Радою України на обов'язковість міжнародного договору, розкриті повноваження Верховної Ради України в питаннях надання згоди на обов'язковість міжнародного договору.

Автором зроблено висновок, що Верховна Рада України може надавати згоду на обов'язковість міжнародного договору України у формі законів України про ратифікацію, приєднання або ухвалення міжнародного договору. Найбільш поширеною формою надання згоди на обов'язковість міжнародного договору у практиці Верховної Ради України є ратифікація. Пропозиції щодо приєднання України до міжнародних договорів або щодо ухвалення нею міжнародних договорів подаються та розглядаються в порядку, передбаченому для ратифікації міжнародних договорів України.

Автором виявлені колізійні норми в чинних нормативно-правових актах України та запропоновані шляхи усунення суперечностей між ними, що є важливим етапом розвитку й удосконалення вітчизняного законодавства.

Дане дослідження ґрунтується на підставі аналізу норм чинного законодавства України та конкретних прикладах практики Верховної Ради України щодо надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України.

Посилання

1. Баймуратов М.А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров. Михайло Баймуратов : право як буття вченого: збірник наукових праць до 55-річчя професора М.О. Баймуратова / упорядник та відп. ред. Ю.О. Волошин. Київ : Логос, 2009. С. 477-493.
2. Буроменський М.В. Застосування міжнародно-правових норм про права людини у внутрішньому правопорядку України. Вісник Академії правових наук України. Харків : Право, 1999. № 1 (16). С. 86-94.
3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / за ред. В.Г. Буткевича. Київ : Либідь, 2002. С. 281-284.
4. Буткевич О.В. Конституційна реформа і проблеми міжнародної договірної практики України. Український часопис міжнародного права. 2014. № 3. С. 42-49.
5. Вишневський Ю.А. Надання згоди на обов'язковість міжнародного договору : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Харків, 2017. 255 с.
6. Денисов В.Н. Статус міжнародних договорів в Конституції України. Вісник Академії правових наук України. Харків, 1997. № 1. С. 29-36.
7. Забокрицький І.І. Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 825. С.69-78.
8. Козюбра М.І. Співвідношення національних і міжнародних правових систем. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Серія «Юридичні науки». 2016. Т. 181. С. 3-11.
9. Мельник В.П. Міжнародні договори України в ієрархічній структурі законодавства : науково-практичний аспект. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С. 139-144.
10. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Таксон, 2002. 344 с.
11. Савенко М.Д. Міжнародне право в національній правовій системі за Основним законом України. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Серія «Юридичні науки». 2016. Т. 181. С. 11-17.
12. Стешенко В.М. Зміст поняття «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України». Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : збірник наукових статей за матеріалами І Харківських міжнародно-правових читань, присвячених пам'яті проф. М.В. Яновського і В.С. Семенова, м. Харків, 27 листопада 2015 р. : у 2-х ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 32-41.
13. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.09.2020).
14. Віденська Конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118 (дата звернення: 15.09.2020).
15. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1906-15?find=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0% B0%D1%86#w1_4 (дата звернення: 15.09.2020).
16. Про Реґламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1861-17#Text (дата звернення: 09.09.2020).
17. Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право міжнародних договорів : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1986 р. № 2077-XI. База даних «Законодавство України» / Президія Верховної Ради Української РСР. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2077-11#Text (дата звернення: 15.09.2020).
18. Про правонаступництво України : Закон України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617.
19. Про міжнародні договори України : Закон України від 22 грудня 1993 р. № 3767-ХІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 45.
20. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР.
21. Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право : Закон України від 20 вересня 2001 р. № 2733-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 2. Ст. 16.
22. Про прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС : Закон України від 3 лютого 2016 р. № 981-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 12. Ст. 133.
Опубліковано
2020-11-05