ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • В. М. Андріїв
Ключові слова: правозахисна діяльність, профспілки

Анотація

Досягнення правозахисних цілей та виконання поставлених перед профспілками завдань здійснюються шляхом наділення останніх відповідними правами та кореспондуючими їм обов'язками, тобто повноваженнями. Правозахисна діяльність профспілок неодноразово висвітлювалась у науковій літературі, свідченням чого є публікації С. Жданенка, В. Жернакова, О. Заржицького,
К. Мельника, Г. Осового, О. Процевського, Г. Семігіна, С. Українця, Г. Чанишевої, І. Чумаченка, О. Яремчик та інших науковців. Проте правозахисні повноваження профспілок в існуючих наукових працях досліджувались фрагментарно, без комплексного підходу. Метою цієї статті є з'ясування сутності та особливостей правозахисних повноважень профспілок, що буде сприяти підвищенню їх діяльності щодо охорони та захисту трудових та соціально-економічних прав працівників

Посилання

1. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №45 . — Ст. 397.
2. Лукашева Е. А. Права человека: Учебник. — М.: НОРМА, 2000.
3. Костюков А. Н. Правовой статус должностного лица (административно-правовой аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук. —Ленинград, 1998.
4. Про колективні договори і угоди: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. —1993. — № 36. — Ст. 361.
Опубліковано
2020-11-05