Забезпечення інформаційної безпеки в зоні бойового конфлікту

  • Т. С. Перун
Ключові слова: безпека, інформаційна безпека, форми інформаційної безпеки, інформаційна безпека держави, держави, напрями формування інформаційної безпеки, збройний конфлікт

Анотація

У статті аналізуються положення нормативно-правових актів, які відображають офіційну систему поглядів на збройний захист і забезпечення безпеки України, що присвячені питанням забезпечення інформаційної безпеки. Обґрунтовується необхідність їхнього подальшого розвитку та формування єдиного підходу до забезпечення інформаційної безпеки як комплексному напряму діяльності.

Метою статті є аналіз еволюції, детермінування та визначення основних ознак поняття інформаційної безпеки в зоні військового конфлікту та визначити перспективні напрями її формування в сучасних політичних умовах.

Автором досліджено положення документів, що визначають стратегічне планування та відображають офіційну систему поглядів на збройний захист і забезпечення безпеки України.

Також проаналізовано генезис наукових поглядів на інформаційну протидію як механізм вирішення міждержавних протиріч. Досліджено сутність засобів забезпечення інформаційної безпеки в умовах збройного конфлікту.

Забезпечення інформаційної безпеки в межах Воєнної доктрини України і Стратегії національної безпеки України як окремого і самостійного напряму діяльності не розглядається. Незважаючи на визнання інформаційних загроз, відображені лише окремі питання, пов'язані з інформаційною сферою та застосуванням інформаційних технологій.

Автор доходить висновку, що забезпечення інформаційної безпеки в рамках Воєнної доктрини України і Стратегії національної безпеки України як окремого і самостійного напряму діяльності не розглядається.

Доктрина інформаційної безпеки України вже не відповідає сучасним політичним реаліям, не враховує нові загрози в інформаційній сфері, рівень розвитку і проникнення інформаційних технологій у державне і суспільне життя, критично важливі галузі економіки та народного господарства країни та потребує оновлення.

Для захисту критично важливих об'єктів держави та інформаційної інфраструктури необхідно створити міжнародний центр моніторингу інформаційної сфери.

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/47/2017#Text (дата звернення: 29.07.2020).
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: https https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/555/2015#Text (дата звернення: 29.07.2020).
3. Костицький В.В. Інформаційна війна проти України - виклик світовому порядку. URL: http://oksamyt.org/2015/02/02/0202201511 (дата звернення: 10.06.2017).
4. Лещенко О.Я. «Гібридна війна» як науковий конструкт: проблеми пошуку термінологічної та концептуальної сутності. Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 117. С. 262-267.
5. Security Strategy for Society. URL: https://turvallisuuskomitea.-fi/en/security-strategy-for-society (дата звернення: 05.01.2020).
6. Nilsson S.C. Swedish National Security: Challenges and Opportunities beyond 2014. The Royal Swedish Academy of War Sciences, 2013. 57 р.
7. Resilience: a core element of collective defence. URL: http://www.-nato.int/docu/Review/2016/ Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/EN/index.-htm (дата звернення: 29.07.2020).
8. The Three Ages of NATO: An Evolving Alliance. Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Harvard Kennedy School. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_135317.htm (дата звернення 29.07.2020).
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України 26 травня 2015 року № 287/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (дата звернення: 29.07.2020).
10. Розробка форм і способів інформаційної боротьби при виконанні внутрішніми Міністерства внутрішніх справ України службово-бойових завдань (шифр «Концепт») : звіт про НДР (заключ.) 02.12.09 р. / Акад. ВВ МВС України ; кер. В.І. Воробйов ; викон. : О.Д. Черкашин та ін. Харків, 2009. 312 с.
11. Konstadinides T. Civil Protection in Europe and the Lisbon solidarity clause: A genuine legal concept or a paper exercise. URL: https://www.-jur.uu.se/digitalAssets/585/c_585476-l_3-k_wps2011_3.pdf (дата звернення: 29.07.2020).
12. Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands. Local Environment. 2012. Vol. 17. Issue 6-7. Р. 679-694.
13. Newson, Robert A. Counter-Unconventional Warfare Is the Way of the Future. How Can We Get There? URL: https://smallwarsjournal.com/blog/counter-unconventional-warfare-is-the-way-of-the-future-how-can-we-get-there (дата звернення: 29.07.2020).
14. Luiijf E., Besseling K., Graaf P. (2013). Nineteen National Cyber Security Strategies. International Journal of Critical Infrastructure Protection. 9. 3. 10.1504/IJCIS.2013.051608.
15. Coats, D.R. (2017). Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Washington, DC, USA.
16. International Strategy for Cyberspace. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf (дата звернення: 29.07.2020).
Опубліковано
2020-11-05