Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи

  • О. С. Овечкіна
Ключові слова: статус юридичної особи, критерій інкорпорації, критерій осілості, Європейський Союз, принцип свободи заснування, гармонізація законодавства

Анотація

У статті досліджується питання вирішення правових колізій, що зумовлені відсутністю єдиного підходу до регулювання приватноправового статусу юридичних осіб законодавствами сучасних держав. Вирішення питання регулювання приватно-правого статусу юридичних осіб в науці міжнародного приватного права вже традиційно вважають одним із найскладніших, оскільки правові системи держав містять суттєві відмінності в обсязі правоздатності юридичних осіб, регламентації щодо порядку їх створення та функціонування, що призводить до правових колізій. Актуальність дослідження регулювання приватноправового статусу іноземних юридичних осіб у ФРН зумовлюється тим, що юридичні особи України вже традиційно співпрацюють з юридичними особами ФРН, яка є одним із найбільших торгових партнерів України. Встановлено, що Ввідний закон до Німецького цивільного уложення не містить колізійної норми, що визначає правовий статус юридичної особи. Німецькою доктриною та судовою практикою закріплено критерій фактичного (реального) місцезнаходження в разі встановлення особистого закону юридичної особи. Щодо іноземних юридичних осіб, котрі належать до держав, які не є державами-членами ЄС, німецькими судами застосовується, як правило, критерій фактичного місцезнаходження. Застосування критерію осілості в державах-членах ЄС фактично перешкоджає реалізації принципу свободи заснування, визначеному установчими договорами ЄС, що засвідчує прецедентна практика Суду ЄС. Прецедентне право Суду ЄС змінює принципи, за якими держави-члени мають вирішувати колізійні питання регулювання статусу юридичних осіб. У рамках ЄС з метою подолання проблем, що викликані розбіжностями колізійно-правового регулювання статусу юридичних осіб, здійснюються процеси гармонізації національних законодавств держав-членів з окремих питань правового статусу та діяльності юридичних осіб, а також створення нових організаційно-правових форм юридичних осіб, правовий статус та діяльність яких регулюється правом ЄС. Згідно з Директивою ЄС 2019/2121 має бути гармонізовано норми законодавств держав-членів ЄС щодо транскордонного перетворення, злиття та поділу товариств з обмеженою відповідальністю.

Посилання

1. Фединяк Г.С., Л.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право : підручник. 4-те вид., перероб і допов. Київ : Атіка, 2009, 500 с.
2. Європейське право : Право Європейського Союзу : підручник. У трьох книгах / за заг. ред. В.І. Муравйова. Київ : Ін. юре, 2015, Книга 2. 456 с.
3. Brgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
4. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrnkter Haftung. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/
5. Zivilprozessordnung. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/.
6. Freundschaft-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 29. Oktober 1954. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl256s0487.pdf%27%5D_1599394840815
7. Official Journal of the European Union Consolidated versions of the Treaty on European Unionand the Treaty on the functioning of the European Union. Brussels, 09.05.2008, Р. 33. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
8. Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L2121
9. Case 212/97 Centros [1999] ECR I-01459. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0212
10. Case C-208/00 berseering [2002] ECR I-09919. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0208#
11. Case C-106/16 Polbud [2017]. URL: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0106& lang1=en&type=TXT&ancre=
12. OLG Mnchen Urteil vom 01.07.2002 - II ZR 380/00. URL: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202002,%203539
13. OLG N rnberg, Beschl. v. 19.6.2013 - 12 W 520/13 Abruf-Nr.: 11106R. URL: https://dejure.org/ dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20N%FCrnberg&Datum=19.06.2013&Aktenzeichen=12%20W%20520%2F13
14. KG, Beschluss vom 21.03.2016 - 22 W 64/15. URL: https://dejure.org/dienste/vernetzung/recht sprechung?Gericht=KG&Datum=21.03.2016&Aktenzeichen=22%20W%2064%2F15
15. OLG Frankfurt, 03.01.2017 - 20 W 88/15. URL: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OLG%20Frankfurt&Datum=03.01.2017&Aktenzeichen=20%20W%2088%2F15
Опубліковано
2020-11-05