Роль тлумачення права в механізмі подолання прогалин у законодавстві

  • Yu. I. Matat
Ключові слова: тлумачення права, прогалини в законодавстві, правозастосування, добудова (розвиток) права, судова правотворчість

Анотація

Стаття присвячена дослідженню юридичної природи тлумачення права, його особливостей, а також ролі в процесі подолання прогалин у законодавстві. Акцентується увага та обґрунтовується, що тлумачення норм права, будучи необхідним елементом механізму правового регулювання, відіграє важливу роль у процесі подолання прогалин у законодавстві. Так, за посередництвом різних способів тлумачення долаються, зокрема, формальні прогалини, які у свою чергу можуть виникати внаслідок невдалого викладення законодавцем правових норм.

Визначено, що в разі застосування норми права за аналогією така норма в конкретній ситуації має тлумачитися не як частина інституту, з якого її запозичено, а як складник інституту, прогалину в якому вона покликана подолати. Указане пов'язано з тим, що норма, застосовувана за аналогією, піддається подвійному впливу: з одного боку, вона в цілому зберігає первинний смисл, з другого - частково пристосовується до особливостей того інституту, прогалина в якому долається за її посередництвом.

З'ясовано роль офіційного тлумачення в процесі застосування права в умовах прогалин у законодавстві, досліджено роль рекомендаційних роз'яснень, що надаються вищими судами, з питань застосування законодавства. В Україні зазначені повноваження згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.20І6 р. покладено на Пленум Верховного Суду, який з метою забезпечення однакового застосування норм права під час вирішення окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду, а також за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики надає роз'яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства у вирішенні судових справ.

Зроблено висновок, що значення тлумачення права полягає насамперед у забезпеченні повного й точного розкриття функцій правових актів як джерела й форми існування юридичних норм, інших змістовних елементів правової системи. За допомогою тлумачення здійснюється конкретизація права, яка дає змогу правозастосовним органам забезпечити вирішення юридичних справ у суворій відповідності конституційним принципам правової визначеності, законності й верховенства права.

Посилання

1. General theory of law : textbook / O.V. Petryshyn et al ; under reduction of O.V. Petryshyn. Kharkiv : Pravo, 2020. 568 p.
2. Bonner A.T. Sources of Soviet civil procedural law : textbook. M. : Legal Literature, 1977. 69 p.
3. Tumanov D.A. Gaps in civil procedural law : dis. ... PhD in Law : 12.00.15. M., 2007. 184 p.
4. Averin A.V. Law enforcement activity of the court and the formation of scientific and legal consciousness of judges: problems of theory and practice / Under reduction of M.I. Baitin. Saratov : SSU, 2003. 308 p.
5. Alekseev S.S. General theory of law : textbook, 2nd ed., Reworked and added. M. : TK Velbi,
Prospekt, 2008. 576 p.
6. Pogrebniak S.P. The role of fundamental principles in the application of law. Problems of the philosophy of law, 2008 - 2009. VI - VII vol. Kyiv - Chernivtsi : Ruta, 2009. P. 124-134.
7. Shevchuk S.V. Judicial lawmaking : world experience and prospects in Ukraine. K. : Abstract, 2007.
640 p.
8. Court of Justice of the European Communities (CJEC) : Judgment of 4 December 1974, Yvonne van Duyn v Home Office, Case 41/74. Reports of Cases before the Court, 1974. P. 1337.
9. Pogrebniak S. The influence of judicial practice on legal acts in the Romano-Germanic legal family. Newsletter of Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2003. №. 4 (35). P. 92-99.
10. On the Judiciary and the Status of Judges : Law of Ukraine of June 2, 2016 No. 1402-VIII. Information of the Verkhovna Rada. 2016. №. 31. P. 545. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1402-19 (date of application: 10.09.2020).
11. Shapoval V. Official interpretation as the function of the Constitutional Court of Ukraine (problems of theory). Newsletter of Const. Court of Ukraine. 1999. №. 3. P. 52-57.
12. David R., Geoffre-Spinozi K. The main legal systems of our time: trans. from French M. : International Relations, 1996. 400 p.
13. Vereshchagin A.N. Judicial lawmaking in Russia. Comparative legal aspects. M. : International Relations, 2004. 344 p.
14. Cherednichenko S. P. Judicial law-making: comparative legal research : dic. . PhD in Law : 12.00.01. M., 2005. 203 p.
15. Lutz L.A. Modern legal systems of the world: textbook L. : Small publishing house of Legal Department LNU, 2003. 247 p.
16. Stetsyk N.V. Judicial lawmaking: general theoretical characteristics. Magazine of Academy of Advocacy of Ukraine. 2010. №. 8 (3). P. 1-6.
Опубліковано
2020-11-04