Визначення правової природи публічної адміністрації у працях учених-адміністративістів: узагальнений огляд підходів

  • А. Б. Маслова
Ключові слова: правова природа, призначення, публічна адміністрація, система, суб'єкт

Анотація

У статті на підставі узагальненого аналізу наукових та публіцистичних джерел визначено правову природу публічної адміністрації. Встановлено, що вітчизняна доктрина адміністративного права в питаннях про сутність та призначення публічної адміністрації не має однозначних відповідей ані щодо поняття й ознак публічної адміністрації, ані щодо її суб'єктного складу та його функціонального навантаження. Окремо звернуто увагу на те, що деякі джерела і надалі використовують дещо застарілу термінологію або взагалі припускаються у визначенні правової природи публічної адміністрації «сліпого» калькування ознак та вихідних засад державного управління, чим занадто звужують розуміння публічної адміністрації як окремого інституту публічної влади.

Доведено, що публічна адміністрація є системним утворенням, якому притаманні такі ознаки: наявність розгалуженого складу компонентів, первинним елементом якого є суб'єкт публічної адміністрації або його посадова особа; ієрархічність та упорядкованість компонентів системи; структурність, яка забезпечує цілісність системи та її інтеграцію в інші системи (публічна влада, суспільство, держава тощо); наявність спільної мети функціонування її елементів, яка тісно пов'язана із загальним призначенням публічної адміністрації й існуванням держави загалом.

Аргументовано, що публічна адміністрація як система - це побудована на стійких внутрішніх і зовнішніх зв'язках вертикального та горизонтального характеру об'єктивно зумовлена сукупність її суб'єктів, метою якої є досягнення такого збалансованого стану її компонентів та їхньої стабільної взаємодії один з одним, який має забезпечити належне гарантування суб'єктами публічної адміністрації прав свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у публічній сфері, а також ефективну реалізацію приватними особами свого адміністративно-правового статусу.

Посилання

1. Маслова А.Б. Концепція людиноцентризму в адміністративному праві: передумови виникнення, зміст та нормативна основа. Jurnalul juridic national: teorie§ipractica. 2020. № 4. С. 118-128.
2. Цвіркун Ю.І. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб'єктів публічної адміністрації: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2020. 548 с.
3. Цвіркун Ю.І. Оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб'єктів публічної адміністрації : проблеми теорії і практики. Херсон, 2019. 464 с.
4. Принцип верховенства права : проблеми теорії та практики : у двох кн. / за заг. ред. Ю.С. Шем-чушенка ; відп. ред. В.Б. Авер'янов. Київ : Конус-Ю, 2008. Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. 314 с.
5. Цвіркун Ю.І. Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб'єктів публічної адміністрації : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2020. 30 с.
6. Авер'янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. № 5. С. 117-122.
7. Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принципи верховенства права / відп. ред. В.Б. Авер'янов. Київ : Юридична думка, 2010. 140 с.
8. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право : навчальний посібник для юридичних факультетів і факультетів міжнародних відносин. Львів : ЗУКЦ, 2007. 208 с.
9. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. № 2. С. 11-19.
10. Кравцова Т.М., Солонар А.В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації. Форум права. 2010. № 4. С. 522-525.
11. Коліушко І.Б., Тимощук В.П. Ефективна публічна адміністрація : довідник для міністрів. Київ, 2006. 32 с.
12. Каменська Н.П. Публічна адміністрація: логіко-методологічний аналіз дефініції. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 6. С. 29-32.
13. Міхровська М.С. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2011. № 88. С. 90-93.
14. Кальниш Ю.Г., Лозинська Т.М., Тимцуник В.І. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник. Полтава : РВВ ПДАА, 2015. 280 с.
15. Колпаков В.К. Людиноцентризм у доктрині адміністративного права. Стан та перспективи розвитку адміністративного права та процесу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 9-10 жовтня 2015 р. Одеса : ОДУВС, 2015. С. 75-77.
16. Юровська В.В. Методи адміністративного права : питання теорії та практики : монографія. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 344 с.
17. Коломоєць Т.О., Колпаков В.К. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України» : навчальна лекція. Київ : Ін Юре, 2014. 240 с.
18. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2008. 256 с.
19. Колпаков В.К. Про публічні адміністрації. Право України. 2003. № 5. С. 28-31.
20. Адміністративне право України : словник термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. «Запорізький національний університет». Київ, 2014. 520 с.
21. Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 135-138.
22. Патерило І.В. До розуміння сутності та змісту категорії «публічна адміністрація». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 9-1. С. 83-85.
23. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління. Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 254 с.
24. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук. Дніпро : Моноліт, 2010. 400 с.
25. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 272 с.
26. Фомін Ю.В. Органи внутрішніх справ України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2012. 18 с.
27. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В.В. Галунько та ін. Видання т ретє. Херсон : Олді-Плюс, 2020. 584 с.
28. Мельник Р.С. Адміністративне право і процес: теорія та практика право-застосування : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 210 с. С. 47-50.
29. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2019, 308 с.
30. Лютіков П.С. Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права (до реформування вітчизняного адміністративного законодавства). Право України. 2014. № 11. С. 170-177.
31. Лютіков П.С. Феномен юридичних осіб як суб'єктів адміністративного права : монографія. Херсон, 2013. 252 с.
32. Цвіркун Ю.І. Правова природа та призначення публічної адміністрації : узагальнений історіографічний аналіз доктринальних підходів та сучасне її розуміння. Jurnalul juridic national: teorie §i practica. 2018. № 4 (32). Ч. 1. С. 57-63.
33. Делія Ю.В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2014. 35 с.
34. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право : навчальний посібник / за заг. ред. Р.С. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.
35. Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. Загальне адміністративне право : підручник ; за заг. ред. І.С. Гриценка. Київ : Юрінком-Інтер, 2014. 568 с.
36. Авер'янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер'янова. Київ : Юстініан, 2007. 288 с.
37. Маслова А.Б. Алгоритм системного дослідження публічної адміністрації як наукової категорії. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 18-28.
Опубліковано
2020-11-04