Правове регулювання митних режимів за Митним кодексом України та перспективи його вдосконалення

  • Р. І. Лемеха
Ключові слова: засади, митні режими, митний кодекс, митний кордон, митна справа, переміщення, товари, правовий статус, митні процедури, митні відносини, адміністративне право, публічна адміністрація

Анотація

У науковій публікації досліджується сучасний стан правового регулювання митних режимів за митним кодексом України та визначаються перспективні напрями його вдосконалення з урахуванням глобалізаційних процесів та необхідності узгодження національного законодавства із правом Європейського Союзу.

Зазначається, що митні режими є комплексом взаємопов'язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їхній правовий статус, умови оподаткування й обумовлюють порядок їх використання після належного митного оформлення. Для української економіки важливе поступове збільшення імпорту й експорту товарів, а також забезпечення транзиту, з урахуванням геополітичного положення України та її статусу як транзитної держави. Сучасний стан правового регулювання митних режимів є задовільним, адже їх визначення та класифікація в Митному кодексі України має загальний характер, на практиці часто виникають випадки неоднозначного тлумачення відповідних норм митного права, про що свідчить судова практика, зокрема й останні постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Одним із перспективних напрямів удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні названо зосередження всіх правових норм, якими врегульовано порядок переміщення товарів через митний кордон України та порядок їх використання після належного митного оформлення, виключно в межах Митного кодексу України, з урахуванням останньої практики Верховного Суду, чим буде забезпечено дотримання принципу правової визначеності й однозначне розуміння норм митного права суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Формулюється висновок про необхідність узгодження положень Митного кодексу України з Митним кодексом Європейського Союзу, з огляду на перспективи набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Посилання

1. Верховний суд розмежував поняття «митний контроль» та «митне оформлення». Судова влада України: офіційний портал. URL: https://court.gov.ua/press/news/512072/.
2. Мельник М. Інститут митних режимів в митному праві України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 251 с.
3. Білак Н. Особливості переміщення об'єктів інтелектуальної власності через митний кордон України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2019. 25 с.
4. Назарова Я. Правове регулювання митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 20 с.
5. Чуприна О. Правове регулювання митних режимів переробки: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2015. 20 с.
6. Чуприна О. Класифікація митних режимів у юридичній науці та законодавстві. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 133-139.
7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Дата оновлення: 19 червня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/4495-17#Text.
8. Реґламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р. про встановлення Митного кодексу Союзу. Дата оновлення: 9 жовтня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/984_009-13#Text.
9. European Commission. Taxation and Custom Union. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures_en.
10. Безмитні тарифні квоти та їх використання. Євроінтеграційний портал. URL: http://eu-ua.org/zona-vilnoi-torhivli/bezmytni-taryfni-kvoty-ta-yihnie-vykorystannia.
11. Митні питання та сприяння торгівлі. Євроінтеграційний портал. URL: http://eu-ua.org/yevrointehratsiia/mytni-pytannia-ta-spryiannia-torhivli.
Опубліковано
2020-11-04