Становлення та функціонування податкової системи України

  • Д. І. Кліменко
Ключові слова: податок, податкова система, система оподаткування, принципи податкового законодавства, принцип стабільності, транспортний податок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем становлення та розвитку сучасної податкової системи України, а також шляхів їх вирішення. Особливу увагу приділено аналізу різних підходів до дефініцій понять «податкова система» та «система оподаткування». Зазначено, що дані категорії не є синонімами, а співвідносяться одна з одною. У разі вжвиання у вузькому сенсі поняття податкової системи може відбуватись змішання з терміном «система оподаткування». Обґрунтовано перспективні напрями розвитку податкової системи держави. Проаналізовано та визначено можливі напрями реформування податкової системи України. Так, ефективною податкова система буде тільки тоді, коли стане стимулювати розвиток і зростання економіки, що зумовлює формування необтяжливих умов для бізнесу. Такі умови визначаються не тільки рівнем податкових ставок, але і процедурами розрахунку і сплати податків, упорядкуванням проведення податкових перевірок та надання податкової звітності, що забезпечується за допомогою податкового адміністрування.

Також у статті аналізуються принципи побудови податкової системи, які мають велике значення для створення ефективної, дієвої податкової системи. У публікації акцентовано увагу на тому, що головною проблемою під час реалізації принципів податкового законодавства є їхня необов'язковість. Встановлено, що запропоновані Адамом Смітом принципи оподаткування не втратили свого значення в сучасних умовах, а зберігають неабияку актуальність. Однак час від часу їх потрібно інтерпретувати. Проведений аналіз дозволив сформулювати висновки щодо недоопрацьованності підходів до змісту і сфери застосування принципів податкового законодавства, що зумовлює необхідність подальшого концептуального пошуку в даному напрямі. На прикладі транспортного податку автором у статті проаналізовано принцип стабільності, який передбачає заборону внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, у якому будуть діяти нові правила та ставки.

Посилання

1. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Москва : Экономика, 1962. 718 с.
2. Иловайский С. Учебник финансового права. Одесса, 1904.
3. Податкове право України : підручник / О. Головашевич та ін. ; за ред. М. Кучерявенка, Н. Мари-нів. Харків : Право, 2019. 440 с
4. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР, дата оновлення: 1 січня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 09.10.2020).
5. Про систему оподаткування : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-XII, дата оновлення: 1 січня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1251-12 (дата звернення: 09.10.2020).
6. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, дата оновлення: 13 серпня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 09.10.2020).
7. Воронова Л., Кучерявенко Н. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. Харьков : Легас, 2003. 360 с.
8. Андрущенко В. Податкова система : навчальний посібник / за заг. ред. В. Андрущенка. Київ : ЦУЛ, 2015. 416 с.
9. Замасло О. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 420 с.
10. Пришва Н. Податкове право : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2010. 368 с.
11. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. Химичева. Москва : БЕК, 1995. 525 с.
12. Сідельникова Л., Костіна Н. Податкова система : навчальний посібник. Київ, 2012. 576 с.
13. Кучерявенко Н. Курс налогового права : в 6-ти т. Харьков : Легас ; Право, 2005. Т. 3 : Учение о налоге. 600 с.
14. Трофімова Л. Податкова політика і податкова система. Форум права. 2010. № 1. С. 364-370.
15. Оподаткування в Україні : навчальний посібник / Н. Дєєва та ін. ; за ред. Н. Редіної. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 544 с.
16. Юридична енциклопедія / за ред Ю. Шемшученка. Київ. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2003. Т. 5. 736 с.
17. Словник іншомовних слів / за ред. О. Мельничука. Київ : Гол. ред. УРЕ, 1977. 968 с.
18. Кучерявенко М. Податкові процедури : правова природа і класифікація. Київ : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. 460 с.
19. Дмитрик О., Котенко А., Смичок Є. Вплив принципів податкового законодавства на ведення бізнесу в Україні. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. 2019. Т. 1. № 28. С. 105-113.
Опубліковано
2020-11-04