СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • А. В. Журавльов
Ключові слова: прецедент, ratio decidendi, obiter dictum, континентальна система права, романо-германська правова сім'я, прецедентне право, адміністративне судочинство

Анотація

Проаналізовано правову природу прецедентного права в країнах англо-американського та континентального права. Доведено, що історія становлення прецеденту як джерела права є багатовіковою й ґрунтується на ідеї справедливості того судового рішення, яке не відрізняється від раніше прийнятого за збігу фактичних обставин справи, що розглядаються. Досліджено можливості застосування судових рішень Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України. Визначено поняття, структуру та основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування.Розкрито питання обмеженого судового прецеденту. Сформульовано аргументи, які дали змогу зробити висновки та визначити переваги й недоліки застосування судового прецеденту адміністративними судами.

Посилання

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 263.3. Климович О.В. Застосування прецедентної практики ЄСПЛ судами України / О.В. Климович // Адвокат. – 2002. – № 2. – С. 34–41.
4. Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс ; под общ. ред. Ф.М. Решетникова. – М. : Юридическая литература, 1985. – 239 с.
5. Луць Л.А. Прецедент правовий / Л.А. Луць, П.М. Рабінович, Г.Г. Шмельова // Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемчушенка. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1998–2004. – Т. 5 : П – С. – 2003. – С. 77.
6. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Б.В. Малишев ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 14 с.
7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підручник] / О.Ф. Скакун. – пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
8. Шевчук С.В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / С.В. Шевчук ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 38 с.
9. Анакіна Т.М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Т.М. Анакіна ; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 231 с.
10. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Геркул. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 346 с.
3. Загальна теорія держави і права / за ред. В.В. Копєйчикова. – К. : Юрінком, 1997. – 423 с.
11. Загальна теорія держави і права : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] /[М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Рогачова та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченко, О.В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 286 с.
12. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : [підручник] / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : Новий Світ – 2000, 2003. – 456 с.
13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права : [навч. посібник] / В.О. Котюк. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.
14. Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс) : [екзаменаційний довідник] / Ю.М. Оборотов. – О. : Юридична література, 2004. – 216 с.
15. Марченко М.Н. Вторичные источники романно-германского права: прецедент, доктрина / М.Н. Марченко // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». – 2000. – № 4. – С. 52–63.
16. Шевчук С.В. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С.В. Шевчук. – К. : Реферат, 2007. – 640 с.
17. Загайпова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения / С.К. Загайпова. – М. : Норма, 2002. – 176 с.
18. Black’s Law Dictionary. – St. Paul : West Publishing Co., 1990. – 1176 р.
19. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид ; пер. с фр. В.А. Туманова. – М. : Прогресс, 1976. – 400 с.
20. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К. : Україна, 1999. – 542 с.
21. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности / В.А. Туманов. – М. : Норма, 2001. – 304 с.
22. Міжнародне право. Основи теорії : [підручник] / [В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній] ; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.
23. Євграфов П.Б. Правотлумачення ЄСПЛ і його значення для національного конституційного судочинства / П.Б. Євграфов, В.П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 82–84.
24. Червонюк В.И. Теория государства и права : [учеб. пособие] / В.И. Червонюк. – М. : ИНФРА, 2004. – 704 с. ; Цвик М.В. О судебной практике / М.В. Цвик, В.С. Смородинский // Проблеми законності. – 1999. – № 40. – С. 3–10.
Опубліковано
2020-05-09