До проблеми визначення поняття інформаційного забезпечення діяльності слідчих органів в Україні

  • М. В. Калатур
Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, діяльність, слідчі органи в Україні

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що наукова організація праці й інформаційне забезпечення як одна з її складових частин у слідчих підрозділах правоохоронних органів України є пріоритетним напрямом реформування, адже широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів наукової організації праці є важливою передумовою підвищення ефективності діяльності слідчих органів. Метою статті є надання визначення поняття інформаційного забезпечення діяльності слідчих органів в Україні. У статті, на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства щодо тлумачення понять «інформація» й «інформаційне забезпечення», запропоновано авторське визначення терміна «інформаційне забезпечення діяльності слідчих органів в Україні», яке варто розуміти як складову частину механізму організації слідчої діяльності, що в адміністративно-правовому плані передбачає одержання, збирання, реєстрацію, обробку, передачу, збереження та надання інформації шляхом створення інформаційних ресурсів, баз і систем, автоматизованих робочих місць із використанням новітніх методів і технологій. Наголошено, особливе значення інформаційне забезпечення має під час розслідування кримінальних справ в умовах дефіциту відомостей, коли слідчий відчуває брак даних, необхідних йому як для організації розслідування, так і для виявлення слідів злочину, з'ясування механізму злочинної діяльності, встановлення винних у вчиненні злочину тощо. З'ясовано, що змістом інформаційного забезпечення є створення, функціонування та вдосконалення інформаційних систем, які являють собою апаратно-програмні комплекси засобів, що дозволяють здійснювати збір, обробку, накопичення криміналістично значущих даних, їх видачу на запити споживача. Визначено, що під інформаційним забезпеченням діяльності слідчих органів варто розуміти складову частину механізму організації слідчої діяльності, що в адміністративно-правовому плані передбачає одержання, збирання, реєстрацію, обробку, передачу, збереження та надання інформації шляхом створення інформаційних ресурсів, баз і систем, автоматизованих робочих місць із використанням новітніх методів і технологій.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. Верховна Рада України : вебсайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
2. Щорічна доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні. Державне агентство з питань електронного урядування України : вебсайт. URL: https://old.e.gov.ua/content/shchorichna-dopovid-pro-rozvytok-informaciynogo-suspilstva.
3. Кудінов С.С. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідорен-ка. 2011. № 1. С. 280-285.
4. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
5. Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник. Київ : Знання, 2011. 718 с.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Москва, 1991. 915 с.
7. Державне управління : навчальний посібник / А.Ф. Мельник та ін. ; за ред. А.Ф. Мельник.
Київ : Знання-Прес, 2003. 343 с
8. Шемакин Ю.И. Теоретическая информатика. Москва : МГУ, 1995.
9. Е-будущее и информационное право / В.М. Брыжко и др. Киев : Интеграл, 2002. 264 с.
10. Загальна характеристика інформаційного забезпечення Інформаційні системи і технології в статистиці: навчальний посібник / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М.А. Сендзюк ; за ред. В.Ф. Ситника. Київ : КНЕУ, 2003. 267 с. URL: https://library.if.ua/book/80/5658.html.
11. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики : монографія / Р.А. Калюжний та ін. ; за ред. Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая. Київ : Акад. ДПС України, 2002. 296 с.
12. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая : учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства внутренних дел России / С.Н. Бочаров и др. ; под. ред. А. П. Коренева. Москва : Моск. юрид. ин-т, 1996. 335 с.
13. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2008. 240 с.
14. Лук'янчиков Е.Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2005. 429 с.
15. Синчук В.Л Інформаційне забезпечення досудового слідства : теоретичний аспект. Вісник Академії педагогічних наук України. 2003. № 1 (32). С. 134-140.
16. Ищенко Е.П. Понятие и структура информационного обеспечения следственной деятельности. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені. Е.О. Дідоренка. 2008. Спец. вип. № 5. Ч. 1. С. 3-12.
17. Колеснікова М.В. Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України. Право і безпека. 2011. № 5 (42). С. 116-119.
Опубліковано
2020-11-04