Демократія і конституція: приховані парадокси

  • О. Ю. Водянніков
Ключові слова: демократія, конституціоналізм, установча влада, конституційна юрисдикція, антимажоритарні запобіжники, конституційні права і свободи

Анотація

Стаття присвячена висвітленню теоретичних аспектів співвідношення демократії і сучасного ліберального конституціоналізму, аналізу суперечностей між ними, виявленню їхніх витоків і закономірностей. У зв'язку із цим у статті розкривається питання етимології терміна «демократія», проаналізовано причини становлення глобального консенсусу щодо розуміння демократії, розглянуто становлення сучасних конституційних запобіжників проти мажоритарного фатуму демократії.

У статті досліджується становлення глобального консенсусу щодо розуміння демократії, що склався після Другої світової війни навколо шумпетерівського визначення демократії як інститу-ційного устрою для ухвалення політичних рішень, у якому індивіди набувають влади ухвалювати рішення шляхом конкурентної боротьби за голоси виборців. У перші повоєнні роки демократія розумілася як антитеза диктатурі й тоталітаризму, але за останні сімдесят років це розуміння еволюціонувало навколо антимажоритарної парадигми: воля більшості має бути обмежена засадничими цінностями особистої свободи, політичної свободи та верховенства права.

Ця парадигма заклала нову траєкторію повоєнного конституціоналізму, в основі якого лежали три основні концепції: (1) перетворення конституційних прав на юридичні права, що підлягають судовому захисту; (2) обмеження вторинної установчої влади; (3) доктрина «озброєної демократії».

У статті обстоюється теза, що цей розвиток призвів до виникнення трьох фундаментальних парадоксів: (1) парадокс органу конституційної юрисдикції, що стоїть на щабель вище за класичну тріаду поділу влади; (2) парадокс «вічної конституції», який перетворює первинну установчу владу на фікцію первинного «акту творіння»; (3) парадокс юридикалізації представницької демократії, коли визначення національної політики відбувається не у стінах парламенту, а в судах. Ці парадокси, у свою чергу, закладають глибинну суперечність між демократією як інституціоналізованою волею більшості і конституціоналізмом, що обмежує, упорядковує і розподіляє владу в державі.

Посилання

1. Hobsbawm E. Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991. London : Abacus, 1995. 640 р.
2. Наїм М. Занепад влади. Пер. з англ. Київ : Форс Україна, 2017. 448 с.
3. Heaven D. The uncertain future of democracy. URL: http://www.bbc.com/future/story/20170330-the-uncertain-future-of-democracy (дата звернення: 14.09.2020).
4. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Пер. с фр. Москва : Наука, 1973. 232 с.
5. Green P. "Democracy" as a Contested Idea. Democracy: Key Concepts in Critical Theory / ed. by P. Green. Atlantic Highlands, New Jersey : Humanities Press, 1993. Р. 2-18.
6. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм. Пер. с фр. Москва : Весь мир, 2006. Т. 2 : Игры обмена. 672 с.
7. Яковенко Н.М. Вступ до історії. Київ : Критика, 2007. 376 с.
8. Платон. Держава. Пер. з давньогр. Київ : Основи, 2000. 355 с.
9. Арістотель. Політика. Пер. з давньогр. Київ : Основи, 2000. 239 с.
10. Кудрявцева Т.В. Греческие философы о демократии: pro et contra. Философия и общество. 2008. № 1. С. 112-126.
11. Cartledge P. Democracy. A Life. Oxford : Oxford University Press, 2016. 383 p.
12. Maguire J. Some Greek Views of Democracy and Totalitarianism. Ethics. 1946. Vol. 56. № 2. P. 136-143.
13. Ober J. The Original Meaning of "Democracy": Capacity to Do Things, not Majority Rule. Constellations. 2008. Vol. 15. № 1. P. 1-9.
14. Ober J. Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 222 p.
15. Канфора Л. Демократия. История одной идеологии. Пер. с итал. Санкт-Петербург : Александрия, 2012. 502 с.
16. Аппиан. Гражданские войны. Пер. с греч. Москва : Российская политическая энциклопедия ; Селена, 1994. 416 с.
17. Riley D. Freedom's Triumph? New Left Review. 2009. Vol. 56. P. 43-59.
18. Law on the Constitution : Dreros, 650-600 D. C. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B. C. / ed. by Russell Meiggs and David Lewis. Oxford : Oxford University Press, 1969. P. 2-3.
19. Davies J. The "Origins of the Greek Polis" : Where should We be Looking? The Development of the Polis in Archaic Greece / ed. by Lynette G. Mitchell, P.J. Rhodes. London ; New York : Routledge, 1997. Р. 13-20.
20. Кошеленко Г.А. Полис и город: к постановке проблемы. Древние цивилизации. Греция. Эллинизм.. Причерноморье : избранные статьи из журнала «Вестник древней истории» 1937-1997. Москва : Научно-издательский центр «Ладомир». 1997. С. 288-312.
21. An Inventory of Archaic and Classical Poleis / ed. by Mogens Herman Hansen and Thomas Heine Nielsen. Oxford : Oxford University Press, 2004. 1396 р.
22. Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of Experiment. Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1980. 264 p.
23. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. Санкт-Петербург, 2000. 320 с.
24. Williams R. Democracy. Democracy: Key Concepts in Critical Theory / ed. by P. Green. New Jersey : Humanities Press, 1993. Р. 19-23.
25. Crick B. Democracy : A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2002. 130 р.
26. Федералист № 10. Федералист: политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. Москва : Издательская группа «Прогресс» - «Литера», 1994. С. 78-86.
27. Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и Пакистана. Москва : Институт востоковедения РАН, 2013. 176 с.
28. Crouch H. Patrimonialism and Military Rule in Indonesia. World Politics. 1979. Vol. 31. № 4. P. 571-587.
29. Groves T. Imagining a Democratic Future, Forgetting a Worrisome Past: Educational Policy, School Textbooks, and Teachers under the Franco Regime. War & Society. 2014. Vol. 33. № 1. Р. 43-58.
30. Riquelme M. Toward a Weberian Characterization of the Stroessner Regime in Paraguay (1954-1989). European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. 1994. № 57. P. 29-51.
31. Wiarda H. Law and Political Development in Latin America: Toward a Framework for Analysis. The American Journal of Comparative Law. 1971. Vol. 19. № 3. Р. 434-463.
32. Мокшин В.К. Воздействие СССР на общественные изменения в странах Восточной Европы в 1940-е годы. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2008. № 4. С. 49-58.
33. Rosa R. The Soviet Theory of "People's Democracy". World Politics. 1949. Vol. 1. № 4. P. 489-510.
34. Ронин С.Л. Конституция СССР 1936 г. Москва : Юридическая литература, 1957. 128 с.
35. Лукьянчикова Л.В. Проблема народовластия в советской политико-философской традиции. Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». 2011. № 19 (234). Вып. 28. С. 45-49.
36. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London ; New York : Routledge, 1994. 437 p.
37. Lipset S. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. The American Political Science Review. 1959. Vol. 53. № 1. P. 69-105.
38. Hyden G. Development and Democracy: An Overview. Development and Democracy: What Have We Learned and How? / ed. by Ole Elgstr m, Goran Hyden. London : Routledge, 2002. Р. 1-22.
39. Cheibub J., Vreeland J. Modernization Theory: Does Economic Development Causes Democratization. The Oxford Handbook of the Politics of Development / ed. by Carol Lancaster, Nicolas van de Walle. Oxford : Oxford University Press, 2018. P. 3-21.
40. The Future of Democracy - Trends, Analyses and Reforms : A Green Paper for the Council of Europe. Strasbourg : Council of Europe, 2004. 135 р.
41. Collected edition of the Travaux prparatoires of the European Convention on Human Rights / Council of Europe = Recueil des travaux pr paratoires de la Convention européenne des droits de l'homme / Conseil de l'Europe : 8 vols. The Hague et al : Martinus Nijhoff, 1975-1985. Vol. 1 : Preparatory Commission of the Council of Europe, Committee of Ministers, Consultative Assembly (11 May - 8 September 1949). 354 р.
42. Статут Ради Європи. Лондон, 5 травня 1949 р. Зібрання чинних міжнародних договорів України. 2006. № 5. Кн. 2. С. 435.
43. United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey : Judgement of the European Court of Human Rights dated 30 January 1998. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата звернення: 14.09.2020).
44. Borowski M. The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court. Ratio Juris. 2003. Vol. 16. № 2. Р. 155-186.
45. Liberal Party, Mrs R. and Mr P. v. United Kingdom, Application № 8765/79 : Decision of the European Commission of Human Rights dated 18 December 1980. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата звернення: 14.09.2020).
46. Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium : Judgement of the European Court of Human Rights dated 2 March 1987. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата звернення: 14.09.2020).
47. Podkolzina v. Latvia : Judgement of the European Court of Human Rights dated 9 April 2002. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата звернення: 14.09.2020).
48. Issacharoff S., Karlan P., Pildes R. The Law of Democracy: Legal Structure of the Political Process. New York : Foundation Press, 2007. 1368 р.
49. Persily N. Foreword. University of Pennsylvania Law Review. 2004. Vol. 153. № 1. Symposium: The Law of Democracy. P. 1-4.
50. Issacharoff S. The Elusive Search for Constitutional Integrity : A Memorial for John Hart. Stanford Law Review. 2004. Vol. 57. № 3. P. 727-735.
51. Dawood Y. Electoral Fairness and the Law of Democracy : A Structural Rights Approach to Judicial Review. The University of Toronto Law Journal. 2012. Vol. 62. № 4. Р. 499-561.
52. Lautenbach G. The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights. Oxford : Oxford University Press, 2013. 245 p.
53. Pildes R., Anderson E. Slinging Arrows at Democracy : Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics. Columbia Law Review. 1990. Vol. 90. № 8. P. 2121-2214.
54. Roper B. The History of Democracy. A Marxist Interpretation. London : PlutoPress, 2013. 328 p.
55. van der Walt J. The Horizontal Effect Revolution and the Question of Sovereignty. Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2014. 428 р.
56. Schmitt C. Constitutional Theory. Durham ; London : Duke University Press, 2008. 448 p.
57. Федераліст № 51. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд. С.П. Головатий та ін. Київ : Книги для бізнесу, 2008. С. 459-464.
58. Fox G., Nolte G. Intolerant Democracies. Harvard International Law Journal. 1995. Vol. 36. № 1. P. 1-70.
59. Водянніков О.Ю. Трибунал для демократії. Виникнення і розвиток концепції органу конституційної юрисдикції в демократичній державі. Публічне право. 2018. Спеціальний випуск. С. 45-58.
60. Limbach J. The Concept of the Supremacy of the Constitution. The Modern Law Review. 2001. Vol. 64. № 1. P. 1-10.
61. Шевчук С.В. Європейські стандарти обмеження люстраційних заходів: правовий аспект. Вісник Академії правових наук України. 2006. № 2 (45). С. 32-42.
62. Kelsen H. La guarantie jurisdictionelle de la Constitution. Revue du droit public et de la science politique en France et V tranger. 1928. T. 45. № 2. P. 197-257.
63. Kelsen H. General Theory of Law and State. Cambridge : Harvard University Press, 1949. 516 p.
64. Kommers D. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Durham ; London : Duke University Press, 1997. 620 p.
65. Wise J. Dissent and the Militant Democracy: The German Constitution and the Banning of the Free German Workers Party. The University of Chicago Law School Roundtable. 1998. Vol. 5. Issue 1. Р.301-343.
66. Мелешевич А.А., Лозовий І.В., Свідерська А.В. Юристократія та захист соціально-економічних прав Конституційним Судом України. Наукові записки Національного університету «Києва-Могилянська академія». Серія «Юридичні науки». 2010. Вип. 103. С. 12-20.
67. Jakab A., Dyevre A., Itzcovich G. Introduction. Comparing Constitutional Reasoning with Quantitative and Qualitative Methods. Comparative Constitutional Reasoning / ed. by A. Jakab, A. Dyevre, G. Itzcovich Cambridge : Cambridge University Press, 2017. P. 1-35.
Опубліковано
2020-11-04