Специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності господарських товариств

  • Д. В. Бабенко
Ключові слова: акціонерні товариства, адміністративно-правове регулювання, господарські товариства, корпоративні підприємства, правове регулювання, публічно-владні управлінські функції, суб'єкти владних повноважень

Анотація

Стаття присвячена адміністративно-правовому регулюванню функціонування суб'єктів господарювання та ролі окремих органів державної влади у правовідносинах, що виникають під час взаємодії корпорацій із державою. Встановлено, що адміністративно-правове регулювання розуміємо як цілеспрямований процес здійснення впливу держави в особі її компетентних органів за допомогою визначених правових засобів на учасників відповідних правовідносин, зокрема і юридичних осіб. З'ясовано, що призначення суб'єктів владних повноважень під час взаємодії зі сферою господарювання полягає у здійсненні ними контролю за дотриманням корпоративного законодавства й адміністративно-правового втручання для захисту порушених прав учасників корпоративних правовідносин або реалізації управління державними корпоративними правами та надання адміністративних послуг. Фактично, тип адміністративно-правового регулювання для корпоративних підприємств характеризує загальну спрямованість впливу права на суспільні відносини у процесі здійснення підприємницької діяльності.

Здійснено умовний розподіл компетенцій суб'єктів владних повноважень на три великі групи: 1) повноваження, спрямовані на контроль за дотриманням корпоративного законодавства; 2) повноваження, спрямовані на захист порушених прав та інтересів активних учасників корпоративних відносин; 3) повноваження, пов'язані з управлінням державними корпоративними правами.

Окрім того, було уточнено твердження стосовно того, що адміністративно-правове регулювання корпоративних правовідносин має істотний вплив як на всебічну діяльність держави, так і на всіх заді-яних у цьому процесі суб'єктів господарювання (підприємницькі та некомерційні суб'єкти). Також досліджено, що на ефективне функціонування корпоративних підприємств позитивно впливають адміністративно-правові засоби, способи та методи відповідного регулювання наявних правовідносин.

З'ясовано, що суттєвим завданням суб'єктів, які виконують публічно-владні управлінські функції, є встановлення, підтримання й контроль за додержанням загальних та рівних для всіх суб'єктів господарювання умов забезпечення їхньої максимальної спрямованості на задоволення чинних необхідних потреб. В іншому разі порушення законодавства будь-ким з учасників правовідносин має наслідком очевидну невідповідність критеріям законності та порушує справедливий баланс між інтересами корпоративних підприємств та носіями влади.

Посилання

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В.В. Галунько та ін. Видання друге. Херсон : Олді-Плюс, 2019. 520 с.
2. Бабенко Д.В. Функціонування корпоративних підприємств як об'єкт адміністративно-правового регулювання в сучасних умовах. Адміністративно-правова доктрина і практика в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 червня 2020 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. С. 5-9.
3. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики : посібник / з а заг. ред. В.Б. Авер'янова. Київ : Факт, 2003. 384 с.
4. Про Фонд державного майна України : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17.
5. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к/96-ВР. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. С. 141.
7. Наказ Міністерства юстиції України № 1626/5 від 12 травня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0429-20.
8. Положення про Національну комісію із цінних паперів та фондового ринку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011.
9. Про практику розгляду судами корпоративних спорів : постанова Пленуму Верховного Суду України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08.
10. Постанова Великої палати Верховного Суду від 30 травня 2018 р. у справі № 926/4643/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74506044.
11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001. 656 с.
12. Теорія держави та права : навчальний посібник / Р.А. Ромашов, та ін. ; за заг. ред. Р.А. Ромашова. Київ : КЮІ МВС України, 2005. 131 с.
Опубліковано
2020-11-04