ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

  • В. В. Жернаков
Ключові слова: іноваційні процеси, трудове право

Анотація

Успіх України у майбутньому багато в чому визначається темпами здійснення політичної та економічної модернізації суспільства. Основними факторами такої модернізації мають бути як творча енергія мас, так і інноваційна активність науки та бізнесу. Від України сьогодні вимагається динамічний економічний розвиток на основі інновацій, глибокої та комплексної модернізації економіки та суспільства в цілому. Модернізація має торкнутися та охопити наукову, технологічну, організаційну й виробничу сфери та здійснюватись відповідно до нової економічної доктрини

Посилання

1. Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України — Х.: Константа, 2006.
2. Білорус О. Г., Лук'яненко Д. Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія. — К., 1998.
3. Тацій В. Я. Правове забезпечення інноваційного розвитку: стан та перспективи / / Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-28 жовт. 2006 р. — Х., 2007.
4. Атаманова Ю. Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України: Монографія. — К.: Факт, 2006.
5. Сімсон О. Е. Інноваційне і креативне право: Право знань і творчості: Монографія. — К.: ІнЮре, 2006.
6. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Монографія / За заг. наук. ред. Д. В. Задихайла. — Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М.,2006.
7. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. — К.: Атіка, 2004.
8. Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудовое право: вопросы теории. —М.: Наука, 1978.
9. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах,В. П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002.
Опубліковано
2020-11-04