ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Г. І. Чанишева
Ключові слова: основні функції, профспілки, ринкова економіка

Анотація

Перші наукові праці про правове регулювання діяльності профспілок з'явилися у середині 20-х рр. минулого сторіччя (роботи Я. А. Канторовича,А. М. Кілинського, В. Я. Яроцького (Чекіна)). Основна заслуга у розробленні радянського вчення про профспілки належить В. М. Догадову. Вчений виділяв такі найважливіші правові функції, що виконувалися профспілками у той час:
- представництво інтересів трудящих за наймом;
- участь в організації та регулюванні народного господарства;
- участь в адміністративній діяльності негосподарських державних органів

Посилання

1. Канторович Я. А. Профессиональные союзы. — М.; Ленинград, 1925.
2. Килинский А. Советский закон о профессиональных союзах. — М., 1925.
3. Яроцкий В. Я. Учение о профессиональном движении. — М.; Ленинград, 1926.
4. Догадов В. М. Правовое положение профессиональных союзов в СССР: Очерки профсоюзного права. — М.; Ленинград, 1928. — С. 5-31; Он же. Опыт характеристики правового положения профессиональных союзов в СССР / / Известия ЛГУ. — 1928. — Т. 1. — С. 152-171; Он же.Правовое положение профессиональных союзов в СССР / / Вопросы труда. — 1925. — № 9. —С. 66-81 .
5. Царегородцев Б. Правовое положение профсоюзов / / Вопросы труда. — 1928. — №10 . —С. 65-74 .
6. Левиант Ф. М. Правовое положение профессиональных союзов СССР. — Ленинград, 1962;Малов В. Г. Роль советских профсоюзов в охране прав и интересов рабочих и служащих. —Воронеж, 1961; Снигирева И. О., Явич Л. С. Государство и профсоюзы. — М., 1967; Советское государство и профсоюзы / Под ред. Н. Г. Александрова. — М., 1965 и др.
7. Баглай М. В. Профсоюзы в политической системе социализма. — М., 1984; Правовые аспекты деятельности профсоюзов в СССР. — М., 1973; Смолярчук В. И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих. — М., 1973; Снигирева И. О. Профсоюзы и трудовое право. — М., 1983; Цепин А.И. Профсоюзы и трудовые права рабочих и служащих. — М., 1980 и др.
8. Советское трудовое право / Под ред. К. С. Батыгина. — М., 1975. — С. 69; Пятаков А. В. Очерки об участии профсоюзов в хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной деятельности советского государства. — М., 1960 и др.
9. Процевський О. І. Шляхи розвитку прав профспілок в умовах ринкових відносин: Концепція розвитку законодавства України / / Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, травень 1996 р.). —К., 1996. — С. 329; Процевский А. И. Трансформация прав профсоюзов — реальность или миф? / / Вестник Омского университета. — 1997. — Вып. 1; Прокопенко В. І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи / / Право України. — 1999. — №6 . —С. 106-109; Гончарова Г. С. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці / / Право України. — 1999. — № 10. — С. 30-33; Пилипенко П. Д. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки, їхправа та гарантії діяльності» / / Право України. — 2000. — № 9. — С. 81-83, 90; Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. — О.:Юрид. л-ра, 2001. — С. 52-69, 225-241; Лисяк О. І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — X., 2004. — 20 с.; Циганчук Н. А. Професійні спілки як суб'єкти трудового права: Автореф. дис... канд. юрид. наук.— X., 2004. — 20 с. та ін.
10. Муромцев А. Ю. Понятие и классификация функций профсоюзов на современном этапе / /Вестник Омского университета. — 1998. — Вып. 2. — С. 105.
11. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні питання правового регулювання: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. — X., 2002. — С. 11.
12. Трудовое право: Учебник / Н. А. Бриллиантова и др.; Под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 165.
13. Статут профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України (профспілка металургів та гірняків України), затверджений на І з'їзді профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України 5 вересня 1990 р. (із змінами та доповненнями). — Кривий Ріг, 2000.
14. Трудовое право: Учебник / Н. А. Бриллиантова и др.; Под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби; Проспект, 2007. — С. 164.
15. Смирнов О. В. О правовом статусе советских профсоюзов / / Советские профсоюзы в условиях развитого социализма: Сб. ст. — М., 1978. — С. 81.
16. Скобелкин В. М. Трудовые правоотношения. — М., 1999. — С. 233.
Опубліковано
2020-11-04