МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ: АДАПТАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • О. О. Хоменко
Ключові слова: міжнародні стандарти, товари, адаптаційно-правовий аспект

Анотація

Україна та Європейський Союз найближчим часом мають обрати новий формат відносин у вигляді зони вільної торгівлі, як було передбачено Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їхніми державами&членами від 14.06.1994 р. та підтверджено в Регламенті № 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо впровадження інструменту європейської політики сусідства та співробітництва

Посилання

1. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine of 14.06.1994 // Official Journal of the European Union. – L 49. – 1998. – P. 3&46.
2. Regulation (EC) № 1638/2006 of the European Parliament and of the Council of 24.10.2006 laying down general provisions establishing a European Neighborhood and Partnership Instrument // Official Journal of the European Union. – L 310. – 2006. – P. 1&14.
3. План дій Україна – Європейський Союз. – К.: ТОВ «Компанія Лік», 2006. – 40 с.
4. Звєрєва О. Захист прав споживачів: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літ., 2007. – 192 с.;Любецкий Н. Правовое регулирование качества продуктов питания в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 6. – С 30&33; Захист прав споживачів: соціально&
правовий аспект / За заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. – К.: КНТЕУ, 2002. – С. 152&193; Кагал Т.Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право України. – 1998. – № 8. – С. 98&101; Царьова Л. Державне управління якістю
товарів народного споживання // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. / За заг.ред. С.В. Ківалова. – 2005. – Вип. 26. – С. 73&83; Язвінська О. Історія консюмерізму: Навч.посіб. – К.: КНТЕУ, 2000. – С. 41&48; Язвінська О. Система захисту прав споживачів в економічно високорозвинених країнах // Економіка і право. – 2004. – № 2. – С. 55&62.
5. Брославский Л. Правовое обеспечение качества продукции в промышленно развитых странах// Стандарты и качество. – 1991. – № 3. – С. 32&34; Джинчарадзе А. Правовое регулированиебезопасности и качества товаров и услуг – важнейшая государственная задача // Хозяйство иправо. – 2000. – № 2. – С. 20&26; Енин Ю. Законодательство государств&членов ЕВРАЗЭС вобласти технического регулирования: некоторые аспекты нетарифного регулирования // Право и экономика. – 2005. – № 5. – С. 54&57; Панова А. Европейский модульный подход и отечественные способы подтверждения качества и безопасности продукции // Гражданское право.– 2006. – № 4. – С. 43&44; Тихомиров Ю. Техническое законодательство – новая отрасль? //Право и экономика. – 2006. – № 2. – С. 3&7; Шокина Л., Жданкин Н. Взаимосвязь стандартовуправления качеством, окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью персонала в
практике российских и зарубежных компаний // Трудовое право. – 2002. – № 2. – С. 38&4
6. EU Consumer Law / Paolisa Nebbia, Tony Askham. – London: Richmond, 2004. – 316 р.; Stearns P.Consumerism in World History. 2nd Edition. – Trowbridge: Routledge, Tailor and Francis Group. –2006. – 164 p.
7. Московская Н. Стандартное решение // Эконом. известия. – 2007. – № 19.
8. Офіційний сайт ISO // www.iso.org
9. Луценко Д. Адаптація українського законодавства до європейських вимог: дослідження гармонізації системи технічного регулювання // Аналітика – публікації – лабораторія законодавчих ініціатив – www.parlament.org.ua.
10. Офіційний сайт Міжнародної електротехнічної комісії // www.iec.ch
11. Офіційний сайт Схеми CB IECEE // www.iecee.org
12. Офіційний сайт Європейського комітету зі стандартизації // www.cen.eu
13. www.wto.org
14. Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 12. – Ст. 101.
15. Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідностіпродукції, процесів та послуг вимогам регламентів: Постанова КМУ № 59 від 24.01.2007 р. //Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 223.
Опубліковано
2020-11-03