ДО ПРОБЛЕМИ ПРО БУКВАЛЬНЕ ТА АСОЦІАТИВНЕ ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • І. Л. Самсін
Ключові слова: податкове законодавство, акти

Анотація

Проблеми інтерпретації норм права існують рівно стільки ж, скільки існує саме право. В силу об’єктивних обставин жоден законодавчий акт не може претендувати на досконалість, тому в процесі його виконання та застосування постають питання про правильне розуміння змісту його положень, виходячи із загальних принципів права та обставин конкретного спору

Посилання

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в ред. від 22.05.97// Оподаткування прибутку підприємств. Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети«Бізнес». – 2002, Вип. 1, с. 9.
2. Циппеліус Райнгольд. Юридична методологія. – К.: Видавництво «Реферат», 2004. – С. 95
3. Там же, с. 96
4. Покровский И.А. Основне проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – С. 93
5. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.:Статут, 1999. – С. 138
6. Цит. за: Чантурия Л.Л. Введение в общую часть гражданского права (сравнительно&правовоеисследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права). – М.: Статут, 2006. – С. 84
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. //Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1706.
8. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державнимицільовими фондами: Закон України від від 21.12.2000 р. // Офіційний вісник України. –2001. – № 7. – Ст. 259.
9. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс адміністративного судочинства //Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35&36. – Ст. 446.
10. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. –Ст. 141.
11. Цивільний кодекс України: Науково&практичний коментар/За ред..розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004 – С. 15.
12. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посібник / За заг.ред. Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – С. 211.
13. Див.: Козюбра М. Принцип верховенства права у конституційному правосудді // Закон ібізнес. – 2000. – № 17. – С. 10; Шевчук С.В. Судовий захист прав людини. Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2006. –
С. 29; Головатий С.П. Верховенство права: Монографія: У 3&х кн. Книга третя. Верховенствоправа: український досвід. – К.: Фенікс, 2006. – С. 165.14. Дещо змінена цитата з: Циппеліус Райнгольд. Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. –С. 98.
15. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 року № 18569/2001 / Офіційнийвісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 731.
16. Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі// Все про бухгалтерський облік.– 2006. – № 16.
17. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.99 р. // Офіційнийвісник України. – 1999. – № 27. – Ст. 1276.
18. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – Ст. 2317.
19. Постанова ВСУ № 3&1583к02 від 15.01.2003 р. / Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України з господарських справ. – 2004. – № 3.
20. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. // Все про ПДВ. Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети «Бізнес». – 2002, № 24/1&2. – С. 11.
21. Про податок на додану вартість: лист Державної податкової служби України від 06.05.2001 р.№ 2235/6/16&1215&26 // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – № 11.
22. Про податок на додану вартість: лист Державної податкової служби України від 23.06.99 р .№ 9075/7/16&1220&15// Бухгалтер. – 2000. – № 22.
23. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 р. // Податкове адміністрування.Збірник систематизованого законодавства. Додаток до газети «Бізнес». – 2002. – № 16/1. –С. 8.
24. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116 //Зібрання постанов уряду України. – 1996. – № 6. – Ст. 192.
25. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18&92 // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 82.
26. Господарське судочинство в Україні: судова практика. Податкові правовідносини / Відп. ред.
В.Т. Маляренко. – К.: Ін Юре, 2004. – С. 472&478.
Опубліковано
2020-11-03