ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

  • О. В. Дьордяк
Ключові слова: туризм, туристична послуга, міжнародно-правове регулювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню основних понять у міжнародно-правових актах, що регулюють діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг і туризму в цілому. Окрема увага приділяється діяльності міжнародних світових організацій, які здійснюють вагомий вплив на уніфікацію таких понять.

Посилання

1. Stephen L. Practical Tourism Research / L. Stephen, J. Smith. – Ontario : CABI, 2010. – 200 p.
2. Офіційний сайт Світової туристичної організації [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0.
3. Глобальный этический кодекс туризма ЮНВТО [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983_001.
4. Гаагская декларация Межпарламентской конференции по туризму 1989 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_904.
5. Manila Declaration On World Tourism (1980) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.4.6. Trade in Tourism Services (1990) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://docs.wto.org.
7. WTO Service sectoral classification list (1991) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://docs.wto.org.
8. Trade in Services: Negotiating Issues and Approaches Industry, services, and trade / OECD // OECD publishing. – 2001. – P. 73.
9. Eurostat Tourism Satellite Account (TSA) : Methodological References (2000) / WTO/OMT, OECD [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/parti.pdf.
10. Tourism Negotiations under the General Agreement on Trade in Services / WTO/OMT // WTO/OMT Secretariat. – 1999. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://docs.wto.org.
11. Juul M. Tourism and the European Union / M. Juul // European Parliamentary Research Service. –
2015. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568343/EPRS_IDA(2015)568343_EN.pdf.
12. Methodological manual for tourism statistics / Eurostat // Publications Office. – 2014. – Version 3.1. – P. 12.
Опубліковано
2020-05-09