ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ІНДИВІДА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

  • О. А. Делінський
Ключові слова: індивід, міжнародне право

Анотація

Спостережуване останніми десятиліттями інтенсивне «вторгнення» регулюючого впливу міжнародно-правових норм у сферу внутрішньої компетенції держав обумовлює, на наш погляд, необхідність перегляду одного з основних теоретичних постулатів пострадянської міжнародно-правової доктрини другої половини XX століття – твердження про принципову неможливість поширення
на фізичних осіб окремих держав статусу суб’єктів міжнародного права.

Посилання

1. Ежегодное собрание Советской ассоциации международного права // Сов. ежегодник междунар. права. – М.: АН СССР, 1989. – С. 261.
2. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – 2&е изд., перераб. и доп. – М.:БЕК, 2001. – С. 27.
3. Кожеуров Я.С. О международной правосубъектности индивида // Науч. тр. Москов. гос.юрид. акад. – М.: Lex Russica, 2004. – № 2. – С. 489&513.
4. Захарова Н.В. Индивид – субъект международного права // Сов. гос. и право – 1989. – № 11.– С. 114.
5. Henkin L. Introduction. The International Bill of Human Rights // International Law Cases and Materials. St. Paul, Minn., 1987. – P. 1022.
6. Международное право: Учеб. для вузов / Отв. ред.: проф. Г.В. Игнатенко, проф. О.И. Тиунов.– М.: НОРМА, 2002. – С. 46.
7. Там само. – С. 47&48.
8. Захарова Н.В. Индивид – субъект международного права // Сов. гос. и право – 1989. – № 11.– С. 23.
9. Черниченко С.В. Допуск индивида в международные суды и международная правосубъектность // Сов. ежегодник междунар. права. – М.: АН СССР, 1989. – С. 275.
Опубліковано
2020-11-01