ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН)

  • Н. Д. Янчук
Ключові слова: порівняльно-правовий аналіз, національні концепції, розвиток

Анотація

Одним із найбільш яскравих проявів глобалізації є зусилля світового співтовариства з пошуку можливостей вирішення складної проблеми гармонізації процесів соціально-економічного розвитку людства та захисту навколишнього середовища. З цією метою під егідою ООН на Конференції в Ріо-де-Жанейро була прийнята Концепція сталого розвитку. Прийняття необхідних документів
урядами більшості країн світу, визнання ними Концепції сталого розвитку як безальтернативної для людського суспільства було найбільшим проявом позитивних аспектів

Посилання

1. Сокращение роли государства. Государственное управление и устойчивое человеческое развитие. – М.: Права человека, 1997. – 139 с.
2. Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безопасности России. – М.: Экономика, 2003. –423 с.
3. Руденко Л.Г. Страны и регионы на пути к устойчивому развитию. – К., 2003. – 194 с.
4. Доклад о мировом развитии 2003. Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество жизни. – М.: Весь мир, 2003. – 280 с.
5. Данилов&Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. – М.:Прогресс&Традиция, 2000. – 415 с.
6. Устойчивое развитие Туркменистана, РИО+10. Национальный обзор. – Ашхабад, 2002. – 94 с.
7. Программа действий: Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в популярном изложении. – Женева: Центр «За наше общее будущее», 1993. – 70 с.
Опубліковано
2020-11-01