ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИНАХ

  • Т. А. Латковська

Анотація

Визначення ролі та місця центрального банку як головного банку країни в бюджетних правовідносинах, з’ясування, відповідно, його бюджетних повноважень виступає однією з актуальних проблем фінансового права. Питання фінансово-правового регулювання привертають увагу широкого кола осіб, до яких належать і представники органів державної та муніципальної влади і громадяни різних сфер діяльності. І це зрозуміло, адже під впливом фінансового права відбувається реалізація практично всіх функцій держави та муніципальних утворень, що відображається як на життєдіяльності суспільства в цілому,так і кожної особи окремо.

Посилання

1. Фінансове право (за законодавством України) / За ред. Л.К. Воронової, Д.А. Бекерської. – К.,1995. – С. 35&39.
2. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. –448 с.
3. Петрова Г.В. Финансовое право: Учебник. – М.: ТК Велби, 2006. – 280 с.
4. Химичева Н.И. Проблемы финансового права на новом этапе развития Российского государства // Финансовое право. – 2006. – № 4. – С. 26&29.
5. Финансовое право: Учебник / Отв.ред. Н.И. Химичева. – 2&е изд., перераб. и доп. – М.:Юристъ, 1999. – 600 с.
6. Див., напр.: Кузнецов И.Н. Компетенция высших органов власти и управления СССР. – М.,1969; Кутафин О.Е., Перемет К.Ф. Компетенция местных Советов. – М., 1982; Манохин В.М.Порядок формирования органов государственного управления. – М., 1978.
7. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учеб. для вузов. – М.: Норма, 2004. – 704 с.
8. Мицкевич А.В. Субъекты советского права. – М., 1962.
9. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. – М., 1976.
10. Химичева Н.И. Субъекты советского бюджетного права. – Саратов, 1979.
11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр.енцикл., 2002. – Т. 4: Н&П.– 720 с.
12. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр.енцикл., 2001. – Т. 3: К&М.– 792 с.
13. Про Національний банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 29.– Ст. 238 (ст. 9).
14. Там само. – Ст. 15.
15. Про Державний бюджет на 2006 рік: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2006. –№ 9, 10&11. – Ст. 96.
16. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
17. Бюджетний Кодекс // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 37&38.– Ст. 189.
Опубліковано
2020-11-01