ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • О. Ю. Дидич
Ключові слова: поняття, ознаки, принципи, кримінальне провадження

Анотація

У статті розглянуто поняття, зміст та особливості принципів кримінального провадження.Проаналізовано теоретичні надбання із цієї теми. На основі характерних ознак зазначеного феномена запропоновано власне визначення поняття принципів кримінального провадження

Посилання

1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969–1978. – Т. 20. – 1975. – 608 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В.И. Даль. – М. : Русский язык, 1996–1999. – Т. 3. – 1998. – 811 с.
3. Фролов И.Г. Философский словарь / И.Г. Фролов, А.В. Адо и др. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1986. – 588 с.
4. Кримінально-процесуальне право України : [підручник] / за заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.
5. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики) / Т.Н. Добровольская. – М. : Юридическая литература, 1971. – 200 с.
6. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України / Ю.М. Грошевий. – Х. : Право, 2000. – 351 с.
7. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України : [підручник] / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.Н. Шибіко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 431 с.
8. Алексеев С.С. Проблемы теории права : в 2 т. / С.С. Алексеев. – Свердловск : Свердловский юрид. ин-т, 1972–1973. – Т. 1. – 1972. – 461 с.
9. Мохонько О.О. Про поняття принципу в кримінальному процесі: теоретико-методологічний аспект / О.О. Мохонько // Право України. – 2008. – № 12. – С. 105–111.
10. Кочура А.В. Поняття та сутність принципів кримінального процесу / А.В. Кочура // Наше право. – 2010. – № 3. – С. 82–86.
11. Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / А.В. Гриненко, К.Г. Кожевников, С.Ф. Шумилин. – Х. : Консум, 1997. – 97 с.
12. Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [монографія] / О.П. Кучинська. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 288 с.
Опубліковано
2020-05-09