ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ, НІМЕЧЧИНІ ТА США

  • Ю. Ю. Акіменко
Ключові слова: правовий статус, товариство

Анотація

У зв’язку з розбудовою ринкової економіки в Україні перед законодавцем і юридичною наукою стоїть завдання створити правову основу ефективного використання потенціалу іноземних компаній для розвитку національної економіки. Україна має унікальну можливість будувати за кращими світовими зразками власну модель залучення іноземних інвестицій із урахуванням позитивних досягнень і похибок інших країн. Отже, надзвичайно важливим є дослідження правової бази та наукових напрацювань провідних постіндустріальних країн, а також міжнародних інституцій у сфері правового регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правовідносинах.

Посилання

1. Мусин В. Одночленные корпорации в буржуазном праве // Известия высших учеб. заведений.– 1981. – № 4. – С. 43. – (Сер.: Правоведение).
2. Флейшиц Е. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала. – М.:Юрид. изд&во Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 29; Мозолин В. Корпорации, монополии и право в США. – М.: Изд&во МГУ, 1966. – С. 61; Мусин В. Одночленные корпорации буржуазном праве // Известия высших учеб. заведений. – 1981. – № 4. – С. 49. – (Сер.: Правоведение).
3. Mann Richard A., Roberts, Barry. S. Essentials of Business Law and the Legal Enviroment. –U.S.A., 1998. – P. 650.
4. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью: Сб. заруб. законод./ Сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. проф. В.А. Туманов. – М.: БЕК, 1995. – С. 250.
5. Вінник О. Проблеми уніфікації вимог до суб’єктів господарювання та їх організаційно-правових форм // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 7.
6. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Учеб. пособие. – Х.: Эспада, 1999. – С. 270.
7. Вінник О. Господарське товариство однієї особи (про доцільність його запровадження в Україні) // Вісник господар. судочинства. – 2001. – № 2. – С. 157.
Опубліковано
2020-10-30