МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • О. М. Гладенко
Ключові слова: міжнародно-правові аспекти, зовнішня політика України

Анотація

Кожна держава на шляху свого розвитку неодноразово постає перед необхідністю вибору пріоритетів своєї зовнішньої політики. Вирішуючи це завдання,політичні еліти прогнозують вигоди перспективного співробітництва з різними зовнішньополітичними партнерами. Правильний та виважений вибір стратегічних напрямів співробітництва значною мірою посилює позиції держави як у
внутрішньому житті, так і у стосунках на світовій арені. І ця проблема наразі не є суто політологічною та геостратегічною, бо пов’язана з необхідністю нормативного закріплення вибору стратегічного вектора зовнішньої політики

Посилання

1. Про державний суверенітет України: Декларація // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990.– № 31. – Ст. 429.
2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР //Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
3. Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 37. – Ст. 379 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi&bin/laws/main.cgi?nreg=3360&12. – Загол. з екрану.
4. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5. Там само.
6. О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Сообществами и их государствами&членами: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1994. – № 46. – Ст. 415; Домовленість між Україною та Європейським Союзом «Про участь у Поліцейській місії Європейського Союзу у Боснії&Герцеговині», заключна у Брюсселі
23 грудня 2002 р. // Юрист&Плюс: комп’ютерне законодавство України, 2002; Про уповноваження Р. Шпека на підписання Домовленості між Україною та Європейським Союзом відносно участі у Поліцейській Місії Європейського Союзу у Боснії&Герцеговині: Розпорядження Президента України від 16.12.2002 р. // Юрист&Плюс: комп’ютерне законодавство України, 2002;Спільна доповідь з виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС // Співпраця ЄС та України: Аналіт. щоквартальник. – 2003. – № 3. – С. 54&65; 2000 рік. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 роки:Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 34.– С. 6; Європейський вибір – концептуальні засади стратегії України на 2002 – 2011 рр.:Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 100;
Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 870; Про направлення миротворчого персоналу України до Поліцейської Місії Європейського Союзу у Боснії Герцеговині: Указ Президента України від 16.12.2002 р. // Юрист&Плюс: комп’ютерне законодавство України, 2002.
7. Багатовекторність як принцип на початковому етапі формування зовнішньої політики України дала можливість зняти різкі розбіжності між двома величезними таборами еліти, дозволивши за геополітичною всеєдністю сховати незроблений вибір, даючи можливість якийсь час залишати ситуацію неясною. Вважається, що багатовекторність, дозволивши уникнути прямих політичних зіткнень, нині зовсім зжила себе і шкідлива для України, оскільки не дозволяє зробити наступний крок у розвитку. Див.: Зовнішня політика України: між реалізмом і волюнтаризмом: Засідання Українського клубу [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=4638 – Загол. з екрану.
8. Відображенням цього становища є поява численних критичних робіт як у сфері мас.медіа, так і в наукових колах.
9. Концепція «Зіткнення цивілізацій» С. Хантингтона відносила Україну (принаймні її більшу частину) до позаположної стосовно «справжнього Заходу» «слов’яно&православної» цивілізації. Не випадково республіканець Дж. Буш&старший ще в 1991 році скептично ставився до можливого знаходження Україною незалежності. З іншого боку, З. Бжезинський розглядав Україну як наріжний камінь розчленовування радянського геополітичного простору. Звідси його увага до української проблеми й ініціативи з надання Україні режиму максимального сприяння. Але кінцева мета подібних заходів – зовсім не інтеграція України в «Золотий мільярд», як багатьом здавалося, а перетворення її на «санітарний кордон» навколо європейської частини Росії.
10. Прикладом цього є результати аналізування зовнішньополітичних кроків України щодо Росії.Див.: Дикий Е. Многовекторность не проходит [Електронний ресурс] // Експерт. – 2007. –№ 20 (117). – Режим доступу: http://www.expert.ua/articles/8/0/2444/– Загол. з екрану.
11. «Словом, режим запутался в своей так называемой многовекторной политике. В результате с Украиной сквозь зубы разговаривают и на Западе, и на Востоке. Со страной творится то, что происходит с человеком, который пытается сидеть сразу на двух стульях...» Див.: Ющенко В.«Наша Украина» предложит четкий план евроинтеграции [Електронний ресурс] // «Моя Украина». Персональный сайт В. Ющенко. – Режим доступу: http://www.yuschenko.com.ua/rus/Future/674/ – Загол. з екрану.
12. «Cоmmunication from the Commission to the Council and the Europeen parliament – Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours» Brussels, 11.3.2003. – 26 р.
13. Баймуратов М.О., Делінський О.А. Міжнародно&правові аспекти становлення і розвитку європейської безпеки на порозі ХХІ століття: Монографія. – О.: Юрид. літ., 2004. – C. 159.
14. Черный В. Внешняя политика под пятой внутренней. [Електронний ресурс] // День. – 2007.– 9 июня. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/182683/– Загол. з екрану.
15. Йдеться перш за все про протистояння між Президентом України та Верховною Радою з питань схвалення Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105/2007 та Проекту Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».
16. Шевырев И. Брюссельские заявления Януковича, или Кто определяет внешнюю политику Украины. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.yurclub.ru/docs/other/article88.html – Загол. з екрану.
Опубліковано
2020-10-30