КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В. Г. Гриценко
Ключові слова: правоохорона діяльність, судова влада, суд, особливості, суди загальної юрисдикції

Анотація

Публікацію присвячено загальнотеоретичній характеристиці органів судової влади, проаналізовано наукові підходи щодо класифікації органів судової влади, виокремлено критерії для класифікації органів судової влади, наведено особливості їх правоохоронної діяльності

Посилання

1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–45. – Ст. 1468. – Ст. 529.
2. Бондаренко І.В. Судова система України та її реформування у сучасних умовах / І.В. Бондаренко // Право України / Міністерство юстиції України ; Конституційний Суд України та ін. – К., 2002. – № 8. – С. 37–42.
3. Конституція України : Основний Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / за заг. ред. А.Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
5. Про Конституційний суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
6. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев. – М. : Зерцало-М, 2001. – 214 с.
7. Бочаров Д.О. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми : [лекції] / Д.О. Бочаров. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 73 с.
8. Мовчан В.В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності / В.В. Мовчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К. : Логос, 2013. – № 4(138). – С. 16–23.
9. Мацелик Т.О. Статус адміністративних судів / Т.О. Мацелик // Юридична Україна / Київський регіональний центр Академії правових наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – № 1(85). – С. 55–58.
10. Муза О.В. Адміністративна юстиція в Україні: стан та перспективи розвитку : [монографія] / О.В. Муза ; за заг. ред. Н.Р. Нижник ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 136 с.
11. Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа / В.С. Стефанюк ; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.
Опубліковано
2020-05-09